könsfördelning i bolagsstyrelser

Interpellation 2000/01:393 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 20 april

Interpellation 2000/01:393

av Maria Larsson (kd) till jordbruksminister Margareta Winberg om könsfördelning i bolagsstyrelser

I slutbetänkandet från Utredningen om kvinnorepresentation "Varannan damernas" (SOU 1987:19) skriver utredaren att utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir såväl demokrati som beslut ofullständiga.

Kvinnor i ledningen för statliga bolag är nästan lika ovanligt som i övriga börsbolag. I statliga bolag uppgår andelen kvinnliga styrelseledamöter till 7 %. Totalt sett uppgår andelen kvinnor i bolagsstyrelser till 3 %.

Ingen av de statliga styrelserna har en kvinnlig ordförande och bara ett bolag, Telia, har en kvinnlig VD. När det gäller sammansättningen av styrelserna ser det inte mycket bättre ut. I de åtta bolagen fanns förra året 57 ordinarie styrelseledamöter. Av dem var bara 4 kvinnor.

I dag är staten storägare i sex börsbolag. Dessutom är staten indirekt storägare i två ytterligare bolag på börsen. Som storägare finns goda möjligheter att påverka nomineringarna till bolagsstyrelserna. Regeringen (genom närings- och finansdepartementen som sköter regeringens ägarfrågor) har tyvärr effektivt försuttit chansen att vara drivande i jämställdhetsfrågor utan att tillgripa reglering eller lagstiftning.

Det verkar som om kandidater till styrelseposter söks i en liten krets med en kraftfull manlig dominans, samtidigt som det finns dugliga kvinnor som står utanför detta nätverk. Hade regeringen agerat för att få fler kvinnor på ordinarie styrelseposter, så hade möjligen en bieffekt varit att en del av dessa kvinnor inkluderats i denna krets till förmån för könsfördelningen i privata bolagsstyrelser.

Vad avser ministern göra för att få en jämnare könsfördelning bland ordinarie styrelseledamöter i statliga bolag?

Vad avser ministern göra för att få fler kvinnliga verkställande direktörer i statliga bolag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-04-20 Anmäld: 2001-04-24 Besvarad: 2001-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.