Konsekvenser av Skatteverkets omorganisation

Interpellation 2006/07:674 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 16 augusti

Interpellation

2006/07:674 Konsekvenser av Skatteverkets omorganisation

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

De tre generaldirektörerna för Skatteverket, Arbetsmarknadsverket och Försäkringsverket vill utöka samarbetet och utveckla servicen gemensamt, allt enligt en artikel i Göteborgs-Posten i slutet av maj. Det talas om att ca 1 350 personer totalt kommer att beröras i de tre myndigheterna genom att deras arbeten byter ort. Skatteverket har samtidigt ensamt internt presenterat långt gångna planer på hur verket ska förändra sin organisation fram till år 2012. Skatteverket avser att koncentrera sin verksamhet och vill omvandla de flesta av dagens skattekontor till servicekontor. I flera kommuner ska kontor läggas ned samtidigt som några kommuner får helt nya servicekontor. Det får stora regionalpolitiska och andra konsekvenser om den statliga verksamheten på många orter enbart blir kvar som svagt bemannade medborgarkontor. Det finns exempel på lokala skattekontor, som Ljusdal i mitt hemlän, där det i dag också finns god specialkompetens kring till exempel ekonomisk brottslighet. En verksamhetskoncentration till en ort i länet riskerar snarare att skingra än att samla ihop den kompetens som växer ur kännedom om lokala förhållanden. Inriktningen på den dåvarande socialdemokratiska regeringens proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket var att omorganisationen skulle ge bättre förutsättningar för regionalpolitiska hänsyn. Nu går verksledningen i motsatt riktning. Frågan är om statsrådet stöder detta.

Mina frågor till statsrådet är:

Har statsrådet varit informerat om och stöder Skatteverkets interna utredningsförslag om att lägga ned skattekontor och omvandla än fler till enbart servicekontor?

Hur ser statsrådet på de regionalpolitiska konsekvenserna av att flera orter och kommuner i Norrland och även i andra befolkningsglesa landsdelar inte bara mister skattekontor, utan kanske även förlorar andra statliga verks lokala kontor, och avser statsrådet att vidta några åtgärder?

Hur ser statsrådet på att företagare och IT-svaga grupper mister möjligheterna till personligt professionellt stöd och hjälp på hemorten från kanske inte bara Skatteverket, utan även flera andra statliga myndigheter, och föranleder det några åtgärder från statsrådets sida?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.