konsekvenser av jordbruksreformen

Interpellation 2004/05:88 av Andersson, Jan (c)

av Andersson, Jan (c)

den 29 oktober

Interpellation 2004/05:88

av Jan Andersson (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvenser av jordbruksreformen

Den reform som nu genomförs av den gemensamma jordbrukspolitiken är mycket omfattande. Reformen syftar till att göra produktionsinriktningen mera styrd av vad som efterfrågas på marknaden och mindre styrd av EU-ersättningarnas utformning. Detta är den önskade effekten av reformen, det finns även oönskade effekter, varav en är de stora omfördelningarna av stödvolymer mellan olika brukare.

Generellt sett kan sägas att stöden omfördelas från intensiva till mer extensiva producenter.

En grupp som uppenbart riskerar att förlora stora summor är större intensivare nötköttsproducenter. Det finns något hundratal företag i hela landet som förlorar verkligt stora summor. I denna kategori finns producenter som relativt nyligen investerat i sin produktion, nu riskerar dessa att tappa möjligheten att klara ränta och amortering på sina investeringar. Vi riskerar också att tappa en stor och betydelsefull del av svensk nötköttsproduktion och förädling.

Enligt mitt sätt att se på denna problematik har samhället ett ansvar när man snabbt, genom politiska beslut, ändrar förutsättningarna för enskilda företagare.

Mina frågor till ministern blir därför:

Vad avser ministern att göra för att inte svensk nötköttsproduktion ska förlora volymer?

Vad avser ministern att göra för att mildra effekterna för de som drabbats hårdast av minskningar, till följd av den nya jordbrukspolitiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-29 Anmäld: 2004-11-08 Besvarad: 2004-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.