Konsekvenser av felaktigheter i kronofogdemyndighetens register

Interpellation 2006/07:533 av Hamilton, Carl B (fp)

av Hamilton, Carl B (fp)

den 15 maj

Interpellation

2006/07:533 Konsekvenser av felaktigheter i kronofogdemyndighetens register

av Carl B Hamilton (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Tidigare har jag ställt en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg rörande uppgifter från Kronofogdemyndigheten om bland annat betalningsanmärkningar utfärdade på felaktiga grunder och som sedan – bland annat via kreditupplysningsföretag – spritts vidare till banker, leverantörer, med flera och åsamkat enskilda och företag stor ekonomisk och mänsklig skada (fråga 2006/07:979, den 3 april 2007).

Enligt tidningsuppgifter sitter sålunda hundratals oskyldiga svenskar fast i kronofogdens register (DN den 31 mars, den 3 och 13 april samt den 9 maj 2007). Sedan det blivit bekant att jag som riksdagsman intresserat mig för frågan har jag fått ett flertal e-postmeddelanden som beskriver fall av i en rättsstat helt oacceptabel rättslöshet och utsatthet på grund av dagens lagstiftning och dess praktiska konsekvenser. De exempel som refereras till i DN, liksom andra fall som jag själv fått vetskap om, visar bortom varje tvivel att enskilda människor med nuvarande regler, helt utan egen förskyllan, råkar synnerligen illa ut.

Det värsta i sammanhanget är kanske att en enskild eller ett företag inte kan få till stånd en rättelse som i det ekonomiska livet där lagarna tillämpas faktiskt fungerar som en rättelse. ”Många helt oskyldiga svenskar är registrerade hos kronofogden inte av egen förskyllan utan på grund av slarv från myndigheterna själva. … De som vänder sig till kronofogdens enhet för rättelser i Visby och begär att få bli strukna ur den så kallade utsöknings- och indrivningsbasen samt basen för betalningsföreläggande och handräckning får alla ett likalydande svar. ’Vad som skett är givetvis beklagligt, men innebär inte att de registrerade uppgifterna i databasen blir att betrakta som oriktiga’, brukar det heta.”

Inget eller föga förefaller ha gjorts från Finans- och Justitiedepartementens sida trots bland annat en hemställan för mer än tre år sedan (sic!) från Kronofogdemyndigheten själv om en lagändring.

Anders Borg har den 12 april i sitt frågesvar till mig icke funnit anledning att ifrågasätta de faktiska omständigheterna, problemet eller berättelserna om dessa olyckliga fall. Han har redogjort för att olika regelverk kommit i konflikt med varandra. Han lägger skulden primärt på kreditupplysningsföretagen.

Detta svar skulle innebära att helt oskyldiga människor och företag drabbas ekonomiskt och personligt av myndigheters misstag och skadas. Detta pågår hela tiden, till synes utan reaktioner från regering och myndigheter.

Självklart måste lagar och regler nu ändras så att dagens situation undanröjs. Regering och riksdag har lagstiftningsmakten och det är för regeringen nu tvunget att sätta i gång och utnyttja densamma och snarast komma till riksdagen med lagändringar. Det som måste åtgärdas är både regelverket, så att inte felaktigheter som uppkommer får dagens vittomfattande konsekvenser, och att säkerställa rättstrygga och smidiga möjligheter att få rättelse. Den balans av myndighetsmisstag av detta slag som nu ligger för avgörande måste snabbt undanröjas.

Det är de hederliga och oförvitliga medborgarnas och företagens intressen som regering och riksdag har att främst bevaka och inte till exempel inkassoföretagens vinstintresse.

Frågor:

Vilka lagändringar och åtgärder ämnar finansministern vidta för att hindra att myndigheters felaktiga beslut sprids till bland annat Kronofogdemyndigheten och av denna vidare till banker, leverantörer och inkassoföretag?

Vilka åtgärder tänker finansministern vidta med anledning av Kronofogdemyndighetens tre år gamla brev till regeringen med krav på lagändring i denna fråga?

Vilka initiativ och lagändringar ämnar finansministern vidta för att lösa den gamla konflikten med kolliderande regelverk?

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta på kort sikt i syfte att minska balansen på ännu ej avgjorda ärenden?

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att återupprätta förtroendet hos de drabbade människorna och företagen för myndigheterna och rättsväsendet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-05-15 Anmäld: 2007-05-15 Besvarad: 2007-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)