Könsblind regeringsform

Interpellation 2008/09:107 av Kakabaveh, Amineh (v)

av Kakabaveh, Amineh (v)

den 11 november

Interpellation

2008/09:107 Könsblind regeringsform

av Amineh Kakabaveh (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar från 2008 uttryckt oro över att en statlig utredning (SOU 2007:67) kommit fram till att regeringsformen är könsblind. Kommittén noterar även med oro att det saknas rättslig hänvisning till Cedawkonventionen i RF. Kommittén uppmanar vidare Sverige att göra en noggrann översyn av alla de fyra grundlagarna ur ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att de är förenliga med bestämmelserna i konventionen.

Översynen av den svenska regeringsformen ur ett könsperspektiv (SOU 2007:67) visar att RF saknar en tydlig markering om hur arbetet för en ökad jämställdhet ska främjas. Regeringsformen riskerar därför att bevara den rådande ordningen i stället för att förändra den. Ett av utredningens förslag är att initiera en större studie av konstitutioner ur ett könsperspektiv. Syftet med en internationell jämförelse av olika konstitutioner skulle kunna vara att utforma en konstitution med jämställdhet som det primära målet. Utredningen kritiserar även det faktum att RF inte innehåller ett uttryckligt avståndstagande mot könsrelaterat våld. Enligt utredaren bidrar därmed RF till att såväl osynliggöra den verklighet som många kvinnor lever i som förminska ett problem som för många kvinnor handlar om liv och död.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande frågor till justitieministern:

1. Hur avser statsrådet att hantera Cedawkommitténs kritik när det gäller ovanstående frågor?

2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att implementera jämställdhetsperspektivet i grundlagarna?

3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att regeringsformen tydligt ska ta avstånd från mäns våld mot kvinnor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-11 Anmäld: 2008-11-11 Besvarad: 2008-11-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)