Konjunkturbedömningar

Interpellation 2009/10:324 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 8 april

Interpellation

2009/10:324 Konjunkturbedömningar

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

När valåret är över ska inte kommuner och landsting få nya pengar från staten, det är finansministerns besked. Finansministern har anfört Konjunkturinstitutet (KI) som ett argument till varför kommunsektorn inte behöver mer resurser nästa år. Men i själva verket har Konjunkturinstitutet gjort bedömningen att det behövs 13,5 miljarder mer till kommuner och landsting, om de ska klara den demografiska utmaningen.

Detta sker trots att befolkningen blir äldre och äldre och det ställs allt större krav på välfärden. Hittills har 25 000 välfärdsarbetare redan har fått lämna förskolan, sjukvården, vården, skolan och fritidshemmen. Hur många tusen till kommer att få lämna för att landstingen ska klara balanskraven?

Anders Borg hänvisar till Konjunkturinstitutets rapport om konjunkturläget som visar på en förbättrad utveckling i kommunerna nästa år. Men Borg har helt missuppfattat KI eller avsiktligt misstolkat. Hela KI:s prognos om utvecklingen för kommunsektorn bygger på att kommunerna tillförs 13,5 miljarder mer än vad regeringen hittills planerat. Utan detta resurstillskott väntar det enligt KI nedskärningar.

Delar finansministern Konjunkturinstitutets bedömning om att det behövs mer resurser till kommunsektorn för att den ska klara av utmaningen med en allt äldre befolkning, och avser finansministern att vidta några åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-04-08 Anmäld: 2010-04-08 Svar fördröjt anmält: 2010-04-21 Besvarad: 2010-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)