Kompletterande direktiv till utredningen om en ny renskötsellag

Interpellation 2021/22:314 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Efter ett initiativ i miljö- och jordbruksutskottet antogs den 22 juni 2021 ett tillkännagivande i riksdagen gällande direktiven till den parlamentariskt sammansatta kommitté som ska lämna ett förslag till en ny renskötsellag. I tillkännagivandet framgår det att riksdagen anser att nuvarande utredningsdirektiv har skapat en alltför stor osäkerhet hos lokalbefolkningen och andra som i generationer jagat och fiskat i de områden som nu samebyn fått ensamrätt till. Dessa grupper nämns inte i nuvarande direktiv och inte heller de organisationer som samlar jägare. Vidare står det i tillkännagivandet att direktiven i större grad också bör beakta annan näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.

Därför är det riksdagens syn att utredningens direktiv ska kompletteras med att förslag ska tas fram som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid. Detta ska ske i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt.

Kommittén har påbörjat sitt arbete och ska lämna sitt första delbetänkande senast den 21 november 2022. Att regeringen ännu inte har ändrat direktiven kan få till följd att det första delbetänkandet kan bli försenat. Regeringen har nu haft åtta månader på sig att bereda tillkännagivandet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

  1. Vad har hittills genomförts i form av beredning av riksdagens tillkännagivande?
  2. Av vilka skäl har statsrådet ännu inte kompletterat utredningsdirektiven i enlighet med riksdagens tillkännagivande?
  3. När räknar statsrådet med att fatta beslut om kompletteringar till direktivet som är utformade i enlighet med ovan nämnda beslut från en majoritet i riksdagen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-02 Överlämnad: 2022-02-02 Anmäld: 2022-02-03 Svarsdatum: 2022-02-18 Sista svarsdatum: 2022-02-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)