Kompetensförsörjning inom företagshälsovården

Interpellation 2016/17:596 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Företagshälsovården spelar en avgörande roll i arbetet med att skapa trygga och säkra arbetsplatser, förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma en effektiv återgång i arbete. En av de viktiga kompetenser som behövs är läkare med specialistutbildning i arbetsmedicin, allmänt kallade företagsläkare.

Eftersom det inte har funnits någon långsiktig finansiering och fungerande huvudman för denna specialistutbildning så uppstod det redan för flera år sedan en brist på denna kompetens. I takt med pensionsavgångarna ökar denna brist ytterligare. Risken är att företagshälsovården inte kommer att kunna tillhandahålla behövliga resurser åt de arbetsgivare som tar det förebyggande arbetsmiljöarbetet på allvar.

Sedan 2016 har Stiftelsen Arbetslivsforum tillsammans med Sveriges Företagshälsor, med ekonomiskt stöd från Arbetsmarknadsdepartementet, bedrivit ett pilotprojekt. De har utvecklat en fungerande modell och organisation för hur utbildningen i arbetsmedicin kan bedrivas samt utbildat en mindre grupp läkare (9 stycken 2016 och 14 stycken 2017) i denna specialistkompetens. Modellen kan skalas upp så att kapaciteten motsvarar efterfrågan på ca 50–100 specialistläkare per år.

Vidare bygger modellen på att branschen finansierarar ungefär 20 procent av den direkta utbildningskostnaden och staten resten. I avvaktan på att en statlig institution kan ta över huvudmannaskapet är Stiftelsen Arbetslivsforum och Sveriges Företagshälsor beredda att driva utbildningen vidare.

Dessvärre saknas det besked från regeringen om man är beredda att medfinansiera utbildningen från och med nästa år. Därmed kommer bristen på ST-läkare inom arbetsmedicin att fortsätta att öka. De resurser som investerats i pilotprojektet kommer också att vara bortkastade.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson följande:

 

1. Avser ministern att ge ett positivt besked om en (med)finansiering av specialistutbildningen i arbetsmedicin enligt den modell som Stiftelsen Arbetslivsforum och Sveriges Företagshälsor arbetat fram?

2. Om så inte är fallet, vilka åtgärder avser ministern att vidta för att råda bot på den akuta bristen på ST-läkare inom specialistområdet arbetsmedicin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-17 Överlämnad: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)