Kommunsektorns ekonomiska problem

Interpellation 2019/20:182 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Larmen från den svenska kommun- och landstings-/regionsektorn kommer i strid ström, trots högkonjunktur med goda skatteintäkter. Orsakerna är flera. Demografiska förändringar med en större andel äldre och barn, kraftigt ökade kostnader för mottagandet av nyanlända och en regering som inte sköter statens åtaganden fullt ut utan vältrar över ansvaret på kommunerna, exempelvis när det gäller tryggheten.

JÖK-partiernas budget fokuserar samtidigt på helt andra saker än kommunerna och välfärden. Det nya kostnadsutjämningssystemet hjälper visserligen en del kommuner att få något mer resurser men medför samtidigt att andra kommuner får avsevärt mindre.

Samtidigt utgör de riktade och styrande statsbidragen en allt större del av de totala statsbidragen, vilket gör det ännu svårare för kommunerna att hantera sin ekonomi.

Sammantaget befinner sig den svenska kommunsektorn i ett allvarligt ekonomiskt läge, samtidigt som regeringen prioriterar annat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Ser statsrådet den svenska kommunsektorns problem och vad avser statsrådet att göra rent konkret för att kommunerna ska kunna hantera de ekonomiska problemen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Svarsdatum: 2019-12-10 Sista svarsdatum: 2019-12-16
Debatt (9 anföranden)