kommunernas kontroll av EU:s jordbruksstöd

Interpellation 2004/05:260 av Johansson, Jörgen (c)

av Johansson, Jörgen (c)

den 14 december

Interpellation 2004/05:260

av Jörgen Johansson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas kontroll av EU:s jordbruksstöd

Reformeringen av jordbrukspolitiken innebär stora förändringar för enskilda lantbrukare. Det är mycket viktigt att förändringarna uppfattas som rimliga och rättvisa. Regeringen har misslyckats med detta när det gäller de lantbrukare som kommer att drabbas hårdast vid övergången till det nya systemet.

Det verkar nu vara risk för ytterligare ett bakslag när det gäller rättvisan för lantbrukarna. Jordbruksverket har nyligen varskott att det är kommunernas inspektörer som ska sköta granskningen av de så kallade tvärvillkoren. Detta skulle kunna innebära stora orättvisor såväl för lantbrukarna som för kommunerna, eftersom rättssäkerhet i tillämpningen av reformen kan komma att bli lidande och uppdraget inte kommer att följas av några statliga pengar.

Förvirringen verkar vara stor avseende hur kontrollerna ska göras och vem som ska betala. Det är ett välkänt faktum att kostnaderna för inspektioner varierar kraftigt mellan olika kommuner.

Det är viktigt ur såväl rättssäkerhetsaspekter som ur konkurrensneutralitetsaspekten att bedömningar är lika över hela landet. Eftersom kommunernas inspektioner, i många fall, bara sker vart tredje år kan också en anmärkning få konsekvenser på EU-stödet för tre år. Det är också upprörande att kommunerna fick information om detta i november när de förväntas börja utföra kontrollen redan vid årsskiftet. Kommunerna har ingen möjlighet att hinna planera och prioritera utifrån det nya uppdraget. Många kommuner har också inkommit med klagomål på förslaget.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förenkla kommunernas planering, prioritering och taxesättning, till följd av de nya uppgifter som kontrollen av tvärvillkoren innebär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-14 Anmäld: 2004-12-14 Besvarad: 2005-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.