kommunernas ansvar för flyktingmottagandet

Interpellation 2003/04:333 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 9 mars

Interpellation 2003/04:333

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Barbro Holmberg om kommunernas ansvar för flyktingmottagandet

Malmö stads utspel om att eventuellt införa ett tillfälligt invandrarstopp för nyanlända invandrare och flyktingar till Malmö blev nationellt uppmärksammat. Socialdemokraterna i Malmö avfärdade dock detta förslag på sitt representantskapsmöte den 1 mars 2004. Debatten om hur flyktingmottagandet ska ske framöver måste dock fortsätta.

Att ta emot människor som flyr undan krig och förtryck är en självklar följd av den värdegrund det svenska samhället vilar på. Under de senaste tjugo åren har invandringen i huvudsak varit knuten till flyktingskap.

Malmö har trots de omfattande ekonomiska problem som drabbade staden under 1990-talet tagit sin del av ansvaret för den svenska flyktingpolitiken. Malmö tog under perioden 1998@2001 emot 7,9 % av de flyktingar som erhöll uppehållstillstånd i Sverige. Detta kan jämföras med att Malmö har 2,9 % av rikets befolkning. Det kan också jämföras med att rika och ekonomiskt välmående kommuner såsom exempelvis Malmös grannkommun Vellinge i Skåne vägrat att ta emot flyktingar över huvud taget.

Dock har möjligheten att ge dessa nyanlända bästa möjliga start i Sverige varit begränsad i Malmö. Bostadsbrist, trångboddhet, svårigheter i skolan och ett stort utanförskap är bara några av de problem som Malmö brottas med än i dag. Därutöver visar beräkningar gjorda av Integrationsverket att kommunerna inte fullt ut kompenserats för sitt flyktingmottagande de senaste åren. Detta har bland annat resulterat i att ett flertal kommuner har uppvaktat ministern i denna fråga. Mot denna bakgrund är det inte så märkligt att Malmö kommun har försökt hitta alternativa metoder i ett kärvt ekonomiskt läge.

Socialdemokraterna i Malmö menade på sitt representantskap att alla kommuner måste ta sin del av ansvaret @ en uppfattning som jag stöder helhjärtat. Flyktingmottagandet är ett nationellt åtagande och därför anser jag att det bör till åtgärder för att säkerställa att alla kommuner ställer upp i flyktingmottagandet. Exempelvis bör man se över möjligheten att lagstifta för att uppnå detta mål.

Hur avser statsrådet att agera så att alla kommuner tar sitt ansvar för den nationella flyktingpolitiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-03-09 Anmäld: 2004-03-09 Svar fördröjt anmält: 2004-03-23 Besvarad: 2004-03-26