Kommunerna och välfärdsverksamheten

Interpellation 2009/10:363 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 6 maj

Interpellation

2009/10:363 Kommunerna och välfärdsverksamheten

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I en undersökning gjord av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, där man frågade om förändringarna i sjukförsäkring hade lett till ökade socialbidragskostnader för kommunerna så svarade en majoritet ja, något som naturligtvis är starkt oroande.

Tittar man på statistik med jämförelse från januari 209 till februari 2010 kan man se att elva av tolv kommuner i Örebro län fått ökade socialbidragskostnader. I Örebro kommun räknar man med en ökning på 13 miljoner kronor på helåret 2010 jämfört med 2009. Under perioden januari–februari är ökningen 6,5 procent jämfört med samma period 2009.

Det är därför oroande att regeringen trots SKL:s varningar ändå inte väljer att kompensera kommunerna för den ökande kostnaden som till stor del beror på regeringens politik. Med ökande socialbidrag blir det mindre pengar för kommunerna att fördela till förskolan, skolan och äldreomsorg. I en kommentar till SKL:s undersökning om ökade kostnader för socialbidrag säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL, följande: Det är inte acceptabelt att kommunerna får nya kostnader på grund av förändringar av de statliga trygghetssystemen. Vi uppmanar staten, inte minst för den enskildes skull, att förhindra en sådan utveckling.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är följande:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att minska kommunernas kostnad för socialbidrag som orsakats av regeringens förändringar i trygghetssystemen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-07 Svar fördröjt anmält: 2010-05-18 Besvarad: 2010-06-09