Kommunanställdas löner och inkomstökningar

Interpellation 2010/11:438 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 4 augusti

Interpellation

2010/11:438 Kommunanställdas löner och inkomstökningar

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jag försöker bringa reda i statsrådets och Moderaternas förhållningssätt till de offentliganställdas, och då i synnerhet de kommunalt anställdas, löner. Å ena sidan har statsministern spritt olika uttalanden om att lönerna i dag inte motsvarar arbetsinsatserna, å andra sidan har finansministern uttalat sig om att ingångslönerna borde vara lägre och lönehöjningarna små inom kommunsektorn.

I ett svar till undertecknad på statsministerns frågestund refererade statsministern till skattesänkningar som kungsvägen för att påverka de offentliganställdas lönekuvert. Möjligen beaktade han inte i detta att lön är pensionsgrundande och att låga lönehöjningar leder till en sämre framtida pension som dessutom regeringen i sin outgrundliga vishet beskattar hårdare än inkomster av förvärvsarbete.

Jag tror att medborgarna behöver få klarhet. Min fråga till finansministern är därför följande:

Avser finansministern att verka för en ekonomisk politik varigenom kommunalanställdas inkomstförstärkningar främst ska komma genom fortsatta skattesänkningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-08-04 Anmäld: 2011-08-25 Svar fördröjt anmält: 2011-08-25 Besvarad: 2011-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)