kommunala bostadsbolags villabyggande

Interpellation 2004/05:542 av Marcelind, Ragnwi (kd)

av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 21 april

Interpellation 2004/05:542

av Ragnwi Marcelind (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kommunala bostadsbolags villabyggande

Runtom i landet aviserar nu kommunala bostadsbolag planer på att bygga småhus och lägenheter för att sälja dessa. I Gävle, Enköping och Landskrona har de redan dominerande kommunala bolagen uttalat intresse att börja bygga bostadsrätter och småhus med äganderätt.

Att de kommunala hyresbostadsföretagen nu vill ge sig in på övriga delar av bostadsmarknaden och till och med på byggmarknaden är knappast oproblematiskt. De kommunala allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll är redan ifrågasatt av övriga aktörer på hyresbostadsmarknaden, till följd av de särskilda förhållanden, bland annat vad gäller statligt ekonomiskt stöd, som dessa bolag åtnjuter.

Att de kommunala bolagen visar intresse att expandera in på nya marknader hänger samman med möjligheterna att generera vinster, bland annat genom att kapital till investeringarna lånas ut till mycket förmånliga villkor av ägaren kommunen. Vid sidan av de betänkligheter man kan ha gällande detta sätt att riskera de kommunala skattebetalarnas pengar på fastighetsaffärer, är det högst tvivelaktigt att de bolag som ska drivas efter självkostnadsprincipen, och som ska sätta sina normerande hyror efter denna, genererar potentiellt betydande intäkter på sidoverksamheter. De allmännyttiga hyrorna riskerar att än mer avvika från de hyror som är långsiktigt hållbara för privata hyresvärdar.

Vilka åtgärder avser samhällsbyggnadsministern att vidta för att kommunala bostadsföretags byggande av bostadsrätter eller småhus med äganderätt inte ska sätta konkurrensen på hyresbostadsmarknaden ur spel?

Vilka åtgärder avser samhällsbyggnadsministern att vidta för att förhindra negativa effekter på hyressättningssystemet till följd av kommunala bostadsföretags byggande av bostadsrätter eller småhus med äganderätt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-21 Anmäld: 2005-04-21 Besvarad: 2005-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.