Kommunal lantmäterimyndighet

Interpellation 2017/18:290 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Lantmäteriet har under lång tid brottats med långa handläggningstider i sin verksamhet. De långa handläggningstiderna skapar numera både frustration och missnöje runt om i landet. Allt fler vittnar nämligen om att de allt längre handläggningstiderna hos Lantmäteriet just nu bromsar många bostadsbyggen och företagsetableringar och därmed hämmar tillväxten.

Utvecklingen är oroande, för trots att ledtiderna vid byggande behöver bli kortare så ökar just nu handläggningstiderna hos Lantmäteriet. Handläggningstiden hos myndigheten har ökat både för fastighetsregleringar och enklare avstyckningar jämfört med förra året.

Situationen är ohållbar och kräver åtgärder. Många kommuner vill därför ta saken i egna händer och inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Ett exempel är Ljusdals kommun, som hos regeringen har ansökt om just detta men fått avslag. Ett beslut som skapar stora problem för kommunen då handläggningstiderna i Ljusdal uppgår till drygt två år.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet, och i så fall när?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att underlätta för enskilda kommuner, till exempel Ljusdals kommun, att inrätta en egen kommunal lantmäterimyndighet för att på så sätt kunna få ned de långa handläggningstiderna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-12-19 Överlämnad: 2017-12-20 Anmäld: 2018-01-16 Sista svarsdatum: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)