Klimatpolitiken inför klimattoppmötet i Bonn

Interpellation 2017/18:39 av Jens Holm (V)

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Mellan den 6 och den 17 november äger klimattoppmötet COP 23 rum i Bonn. Mötet är viktigt, då det ska se till att besluten som fattades på klimattoppmötet i Paris ska bli verklighet. FN:s sekretariat för klimatkonventionen, samt flera organisationer och oberoende forskare, har konstaterat att de samlade klimatbidragen inför Paristoppmötet inte alls räcker för att förhindra en global temperaturhöjning på under två grader Celsius och med sikte på 1,5 grader. Världens länder, i synnerhet världens rika länder, måste göra mer för att förhindra en farlig och okontrollerad klimatförändring.

Inför mötet i Bonn presenterar inte Sverige någon egen ståndpunkt, utan regeringen förlitar sig helt och hållet på EU. EU:s position är dessvärre långt ifrån komplett. Några exempel: Klimatfinansiering nämns visserligen, men EU säger inte att klimatfinansieringen ska göras med nya och additionella medel, det vill säga att pengarna inte får tas från EU:s och ländernas biståndsbudgetar. EU säger ingenting över huvud taget i den gemensamma positionen om hur ny teknik och nytt kunnande ska kunna föras över till utvecklingsländerna för att de snabbt ska kunna minska utsläpp och hantera klimatförändringens effekter. Jag ser inte heller några referenser till genus och kvinnors viktiga roll i arbetet mot klimatförändringen, trots att frågorna finns med i Parisavtalet. Jag saknar också en öppning från EU mot att höja sina klimatambitioner. Detta är viktigt när Parisavtalet ska revideras och ambitionsnivåerna förhoppningsvis kan höjas.

I ljuset av vad jag ovan nämnt undrar jag vilken roll Sverige kommer att spela på COP 23. Kommer vi att agera blåslampa och se till att EU:s inkompletta hållning förbättras? Kommer statsrådet att agera för att Sverige och EU ska vara föregångare i klimatarbetet? 

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Avser statsrådet, och i så fall på vilket sätt, att verka för att Sverige och EU ska agera föregångare i klimatförhandlingarna?

Avser statsrådet att verka för att EU:s och medlemsländernas klimatfinansiering görs med nya och additionella medel, det vill säga att de inte konkurrerar med biståndsmedel?

Avser statsrådet att driva konkreta politiska reformer för att underlätta tekniköverföring till och kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna, och vilka är i så fall dessa reformer?

Avser statsrådet att lyfta genusfrågor och kvinnors roll i klimatarbetet, och i så fall på vilket sätt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-18 Överlämnad: 2017-10-19 Anmäld: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-11-07 Sista svarsdatum: 2017-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)