Klimatlagen

Interpellation 2019/20:390 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste och mest prioriterade frågor. En ambitiös klimatpolitik är en billig försäkring för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Klimatfrågans betydelse ställer krav på en effektiv klimatpolitik som snabbt minskar Sveriges utsläpp för att det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045 ska nås.

Klimatlagen stipulerar att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som ska beskriva i vilken grad beslutade och planerade åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås.

Tyvärr konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin årliga granskning av regeringens klimatpolitik, som presenterades den 12 mars 2020, att utsläppsminskningarna går för långsamt för att vi ska nå klimatmålet. De fyra senaste åren har utsläppen minskat med i genomsnitt mindre än 1 procent per år.

Likaså saknar klimathandlingsplanen en redogörelse för hur planerade åtgärder ska bidra till måluppfyllelsen. Regeringens klimathandlingsplan innehåller alltså inte sådant som regeringen själv beslutat om att den ska innehålla. Denna kritik riktade Moderaterna redan när regeringen presenterade sin klimathandlingsplan, och den bekräftas nu av Klimatpolitiska rådet.

Utvärderingar är en förutsättning för att i framtiden kunna fatta bättre beslut. Klimatpolitiken är för viktig för att inte ställa krav på resultat.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

  1. Vilka ytterligare åtgärder avser regeringen att vidta för att minska utsläppen i Sverige i syfte att nå klimatmålen?
  2. Avser regeringen att återkomma med en uppdaterad klimathandlingsplan som uppfyller klimatlagens krav på redovisning av vad besluten kan betyda för växthusgasutsläppen? 
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2020-03-12 Inlämnad: 2020-03-12 Anmäld: 2020-03-17 Sista svarsdatum: 2020-03-27 Återtagen: 2020-04-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.