Klimatanpassat skogsbruk

Interpellation 2012/13:236 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 30 januari

Interpellation

2012/13:236 Klimatanpassat skogsbruk

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Världsbanken presenterade nyligen en rapport som visar att vi riskerar att gå mot en temperaturhöjning på fyra grader. För att motverka en katastrofal utveckling för mänskligheten krävs kraftiga årliga utsläppsminskningar globalt och i Sverige. I samband med att Världsbankens rapport presenterades poängterade miljöminister Lena Ek att "klimatfrågan måste in i varje aspekt av samhället".

Regeringen brukar lyfta visionen Skogsriket där bland annat målsättning finns om ett skogsbruk med ökad fattigdomsbekämpning och motverkad global uppvärmning. I en nyligen publicerad studie från Göteborgs universitet i den ansedda tidskriften Biogeosciences påvisas att många typer av skogsbruk leder till att utsläpp av växthusgaser ökar och att skogen minskar som kolsänka. Tolv skogar från Sverige till Portugal har undersökts. Resultaten visar att alla de vanliga typerna av skogsbruk minskade skogens funktion som koldioxidsänka. Utsläpp av den kraftigt verkande växthusgasen lustgas ökade, men även upptagningen av metangaser minskade vid skötselåtgärderna. Av de undersökta skogarna hade de svenska de högsta utsläppen av lustgas, och framför allt ökade lustgasutsläppen vid kalhyggen i jämförelse med kontinuitetsskogsbruk. Skogarna fanns på dikade torvjordar, så kallade organogena skogsmarker.

Vänsterpartiet har tidigare i riksdagen lyft betydelsen av att införa ökat stöd för kalhyggesfritt skogsbruk för att uppnå ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Med ökat inslag av till exempel kontinuitetsskogsbruk skulle skogens värden för biologisk mångfald, rekreation och turism kunna stärkas. Ovanstående studie från Göteborgs universitet visar att även klimatvinster finns att hämta med ökat inslag av kalhyggesfritt skogsbruk.

Skogstyrelsen förfogar i dag över begränsade medel för att stimulera alternativa skogsbruksmetoder till dagens dominerande trakthyggesbruk med kalhyggen. Inget arealstöd utgår till exempel till de skogsägare som väljer att göra en omställning till hyggesfri skogsskötsel.

I Vänsterpartiets budgetförslag för 2013 har vi avsatt 100 miljoner till Skogsstyrelsen för utbildning, utveckling och arealstöd för omställning till hyggesfri skogsskötsel. Vår bedömning är att kontinuitetsskogsbruk i betydande omfattning kan vara ett hållbart alternativ till trakthyggesbruk i vårt land även ur ekonomiska aspekter, men att det är berättigat att kompensera för eventuella förluster vid omställning.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

1. Avser landsbygdsministern att verka för att ett omställningsstöd införs för att stimulera alternativa skogsskötselmetoder?

2. Avser landsbygdsministern att verka för styrmedel som begränsar kalhyggen på för klimatet känsliga så kallade organogena skogsmarker?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-30 Anmäld: 2013-01-30 Besvarad: 2013-02-19
Debatt (9 anföranden)