Kilometerskatt för tunga lastbilar

Interpellation 2009/10:135 av Svensson Smith, Karin (mp)

av Svensson Smith, Karin (mp)

den 25 november

Interpellation

2009/10:135 Kilometerskatt för tunga lastbilar

av Karin Svensson Smith (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

Drygt 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn, inkluderat utrikes flyg och sjöfart (2007). En stor del av denna klimatpåverkan kommer från lastbilstrafiken. Koldioxidutsläpp från lastbilarna ökar stadigt, dels på grund av allt fler lastbilar och allt tyngre lastbilar, dels på grund av i princip utebliven effektivitetsutveckling med avseende på koldioxid. Trafikarbetet för tunga lastbilar på svenska vägar, mätt som fordonskilometer, har mellan år 1997 och år 2006 ökat med i genomsnitt 2 procent per år. Det finns alltså all anledning att agera för att långa lastbilstransporter ersätts med smarta kombinationer av väg, järnväg och sjöfart. På grundval av detta har jag ett antal frågor att ställa ministern.

I samband med att Klimatberedningen våren 2008 presenterade ett enigt förslag om att införa kilometerskatt för tunga lastbilar uttalade finansminister Anders Borg sin tveksamhet inför förslaget.  Detta trots att regeringen i samband med regeringsförklaringen 2006 deklarerat att klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen. I regeringsförklaringen 2007 gav Reinfeldt även beskedet att regeringen anser att ekonomiska styrmedel är centrala för att nå resultat i klimatfrågan:

Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel har en central roll i klimatarbetet. Inte minst krävs förbättrad samordning mellan energibeskattningen och övriga ekonomiska styrmedel inom miljö- och energipolitiken. En grundprincip i reformarbetet blir att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan. Särskild fokus kommer att läggas på koldioxidbeskattning och annan energibeskattning.

Kilometerskatten är ett sådant effektivt styrmedel för att minska klimat­påverkan. Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) anser att en skatt i storleksordningen en krona per kilometer i genomsnitt skulle leda till tio procents minskning av trafikarbetet med lastbil och att utsläppen av koldioxid skulle minska i motsvarande grad, cirka 400 000 ton på årsbasis. Effekten på transportarbetet skulle bli betydligt mindre eftersom sektorn skulle effektiviseras.

Flera europeiska länder ligger före Sverige på detta område och har redan infört, eller planerar att införa kilometerskatt för tunga lastbilar. Några exempel är Schweiz, Österrike, Tyskland, Tjeckiska republiken, Slovakien, Frankrike, Slovenien, Nederländerna, Polen och Danmark.

De tekniska systemen finns. En modern kilometerskatt erbjuder en kombination av styrande avgifter och information som ökar effektiviteten i transportsystemet. Den kan därmed minska negativa effekter som miljöbelastning, slitage eller trängsel. Samtidigt ger den speditörer och förare möjlighet att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Det enda vi väntar på är det politiska beslutet. Den pågående åtgärdsplaneringen för kommande trafikinvesteringar bygger till och med på antagandet att kilometerskatten kommer att införas. Men hittills lyser beslutet med sin frånvaro. Därför vänder jag mig nu till Anders Borg.

Hittills har regeringen infört ett skarpt förslag för att minska klimatpåverkan från tunga lastbilstransporter. Förslaget är att införa ecodriving för lastbilschaufförer. Det är ett bra förslag, men sannolikheten att det har lägre klimateffekt än en kilometerskatt är överhängande. Jag är nyfiken på att veta om finansministern har något underlag som visar att införandet av ecodriving har större effekt än en kilometerskatt. Och det vore intressant att veta om Anders Borg har underlag som visar att det är rationellt att inte införa kilometerskatt.

Frågor till ministern:

Avser ministern att föreslå skattemässiga åtgärder som svarar upp mot statsministerns påstående att klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen?

Avser ministern att agera utifrån statsministerns påstående att miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel har en central roll i klimatarbetet?

Kan ministern hänvisa till något underlag som visar att ecodriving för lastbilschaufförer är lika effektivt som, eller mer effektivt än, kilometerskatt för tunga lastbilar?

Vilket underlag har ministern för att inte införa kilometerskatt för tunga lastbilar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-25 Anmäld: 2009-11-25 Svar fördröjt anmält: 2009-12-07 Besvarad: 2010-01-22
Debatt (7 anföranden)