Kemikalieinspektionens uppdrag

Interpellation 2015/16:550 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Ett av de främsta syftena med EU-samarbetet är att skapa en gemensam marknad där spelreglerna är lika, eller åtminstone likvärdiga, inom en rad områden. Med gemensamma regler skapas konkurrensneutralitet för verksamheter i olika delar av EU. Med gemensamma regler blir också miljönyttan större än när enskilda länder inför särkrav, vilket ofta endast leder till att miljöproblemen flyttas mellan länderna.

Tyvärr är spelreglerna långt ifrån likvärdiga för svenska bönder.

I vissa fall finns skillnader till följd av de särkrav som svensk lagstiftning innebär, avseende exempelvis djurskydd eller miljökrav. Det är så att säga ett självpåtaget problem, där svenska politiker har lagt en kostnadsbörda på svenska bönder, vilket är ett problem i sig.

Men det rapporteras också återkommande om fall där svenska myndigheter gör en annan, hårdare, tolkning av olika regelverk än andra EU-länder.

Det finns exempelvis åtskilliga fall där Kemikalieinspektionen inte tillåter växtskyddsmedel som andra länder i EU har godkänt eller gett dispens för. Det blir en orimlig ordning när svenska bönder förbjuds att använda preparat som används i våra grannländer. Det leder till att svenskt lantbruk slås ut och att jordbruksprodukterna i stället importeras från länder utan våra tuffa krav. Det är inte bra för svenskt jordbruk, och det är heller inte bra för miljön eftersom miljöproblemet bara flyttas till ett annat land. Miljöfrågor måste lösas gemensamt på en gemensam marknad, det går inte att lägga hela den bördan på svenska bönder.

Jag är medveten om att miljöministern inte får lov att lägga sig i enskilda myndighetsbeslut, och det är heller inte min avsikt med denna interpellation. Men på ett övergripande plan skulle jag gärna vilja veta hur miljöministern ser på den här problematiken.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Är ministern och regeringen beredd att, och i så fall när och på vilket sätt

  •  ge Kemikalieinspektionen tydlig instruktion att sträva efter harmonisering med övriga EU-länder, även i myndighetens egna beslut avseende godkännanden och dispenser för växtskyddsmedel
  •  ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att bättre och i ökad omfattning tillämpa systemet med ömsesidigt godkännande med andra EU-länder
  •  utvärdera hur Kemikalieinspektionen lever upp till sin instruktion § 4 punkt 4 i förordning 2009:947
  •  ge Kemikalieinspektionen tydligare uppdrag att samverka med andra berörda myndigheter, såsom Jordbruksverket
  •  ge Kemikalieinspektionen tydligare uppdrag att samverka med berörda företag, exempelvis via branschorganisationer
  •  ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att i avvägningen inför myndighetens beslut tydligare beakta konsekvenser och göra helhetsbedömningar av hur bäst nytta uppnås på lång sikt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-04-13 Överlämnad: 2016-04-14 Anmäld: 2016-04-15 Svarsdatum: 2016-04-26 Sista svarsdatum: 2016-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)