Kassaservice i Gävleborg

Interpellation 2013/14:236 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 21 januari

Interpellation

2013/14:236 Kassaservice i Gävleborg

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

När lagen om grundläggande kassaservice avskaffades blev det stora problem för många grupper av människor. Äldre och personer med funktionsnedsättning får allt svårare att uträtta sina bankärenden. Den försämrade kassaservicen har slagit hårt mot landsbygden. Det blir allt längre mellan bankkontoren och många har slutat med att tillhandahålla kontanter. Därtill har antalet bankomater minskat.

Mellan 2011 och 2013 har antalet bankkontor som hanterar kontanter i Gävleborg minskat från 53 till 29. Dessutom försvann 17 stycken uttagsautomater under samma tidsperiod. I Gävleborg har 1 807 personer tre mil eller längre till närmaste uttagsautomat, ca 10 procent av dem över 80 år.

Denna utveckling leder till betydande problem. Många äldre och funktionsnedsatta kan inte göra bankärenden. Företag får svårt att bli av med sina dagskassor. Att göra sina bankärenden via internet är för många inget alternativ eftersom internetuppkopplingen är så dålig på många håll. Länsstyrelsen Gävleborg är tydlig i sina slutsatser: ”Om marknaden tar över helt kommer all service på landsbygden upphöra där den inte betraktas som lönsam.”

När bankerna drar ned på sin kontantservice får butikerna ta ett större ansvar för kontanthanteringen. Detta har resulterat i att antalet butiksrån ökar. Enbart i januari har flera butiksrån utförts i Gävle. Detta leder till att de anställda i butikerna får en oerhört otrygg arbetsmiljö.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möjliggöra kontanthantering och grundläggande betalservice på landsbygden?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska risken för butiksrån på grund av att butikerna alltmer får överta bankernas ansvar för kontanthanteringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-21 Anmäld: 2014-01-22 Svar fördröjt anmält: 2014-02-04 Sista svarsdatum: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)