Kapitalförsörjning

Interpellation 2008/09:30 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 8 oktober

Interpellation

2008/09:30 Kapitalförsörjning

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Bristen på likviditet är ett återkommande tema i rapporteringen om finanskrisen. Problemen med kapitalförsörjning har nu vuxit bland Sveriges företagare. Bankerna kräver allt hårdare säkerheter. Räntorna är högre och svårigheterna att över huvud taget få krediter växer för Sveriges entreprenörer. Nu växer oron bland Sveriges företagare för att de inte ska kunna se till sina verksamheters behov av finansiering. Samhället bidrar redan med finansiering till företag genom Almis verksamhet – och det finns möjlighet att utvidga Almis roll gentemot Sveriges företagare.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande två frågor till näringsministern:

Hur avser näringsministern att agera för att hindra att företag som möter likviditetsproblem sätts i konkurs av de banker som i dag har svårt att finansiera sig?

Hur avser näringsministern att förändra Almis uppdrag för att möta de problem som svenska företag möter på kapitalmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-10-08 Anmäld: 2008-10-14 Svar fördröjt anmält: 2008-10-17 Besvarad: 2008-10-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.