Kapaciteten på Arlanda flygplats

Interpellation 2022/23:52 av Isak From (S)

av Isak From (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Med en yta motsvarande mer än halva Sverige är flyget för norra Sverige av avgörande betydelse för tillgänglighet till Stockholm vidare ut i landet och omvärlden. Norrbottens län och Västerbottens län har ett särskilt stort flygberoende med anledning av våra geografiska förutsättningar och vår i internationellt perspektiv starka industriella tillväxt i kombination med avsaknaden av alternativa transportmöjligheter med rimliga restider.

Sverige hålls ihop nationellt med ett nav för flygtrafiken på Arlanda. Andra flygplatser runt om i Sverige och i våra grannländer har betydelse för tillgängligheten för medborgare och näringsliv i Sverige. Arlanda flygplats har en särställning i transportsystemet och behöver utvecklas för att möta framtidens behov av effektiva och hållbara kommunikationer.

Arlanda behöver investera i ny rullbana och i omkringliggande infrastruktur. Swedavias och Trafikverkets arbete med att se över Arlandas omkringliggande infrastruktur bör därför som tidigare regering framhållit påskyndas så att investeringar kan komma på plats så snart som möjligt. Därför är det viktigt att regeringen går vidare med förslagen från Ds 2022:11 och tillsätter en Arlandaförhandlare. Tillgängligheten och kapacitetsfrågan måste därtill innefatta Arlandas möjligheter att möta den gröna omställningen, såsom att hantera flygets biobränslen och insatser för att utöka andelen elflyg.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson följande:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder och verka för investeringar för att möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov på Arlanda flygplats, och vilka åtgärder och investeringar handlar det om i så fall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-24 Överlämnad: 2022-11-24 Anmäld: 2022-11-29 Svarsdatum: 2022-12-09 Sista svarsdatum: 2022-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)