kamratstöd i skolan

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 5 december

Interpellation 2001/02:128

av Monica Green (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan

Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals elever i Sveriges skolor för mobbning. I vissa fall har trakasserierna gått så långt att elever fått åka till sjukhus på grund av sina skador, en del har t.o.m. försökt ta sitt liv.

Varje mobbat barn måste tas på allvar och bli sett. Svårigheterna med att hantera mobbning är att många barn inte berättar för någon vuxen att de mobbas. Därför är det viktigt att varje barn som berättar om sin situation känner att hon eller han kan lita på att omgivningen tar itu med problemen omedelbart. Att få känna sig trygg är en mänsklig rättighet, mobbning är en kränkning som vi inte kan acceptera.

Skollagen och läroplanen är mycket tydliga rörande skolans skyldighet att motverka kränkande behandling: "Den som verkar i skolan är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden". Det är angeläget att skolan arbetar aktivt med att skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna.

Fokusering på mobbning, skärpt lagstiftning, regeringens satsning med det s.k. värdegrundsåret och alla de goda insatserna som skett i skolorna har haft effekt. Många lärare och elever har tillsammans tagit många bra initiativ. Ett av dem är att införa kamratstödjare.

Kamratstöd i skolan är en metod som bygger på att unga vuxna mellan 18@25 år anställs som goda förebilder för barn och ungdomar. Kamratstödjarna ska finnas tillgängliga under skoldagen för samtal och kontakt med eleverna.

Kamratstödjarnas arbete, förutom att göra skolan till en miljö att trivas i, inkluderar också förbyggande insatser mot mobbning, skolk, droger och kriminalitet bland eleverna.

Barn tillbringar många år av sina liv i skolan. Genom en positiv och stödjande skolmiljö med engagerade vuxna kan man nå ett långvarigt resultat för ökad trivsel och trygghet för barn och tonåringar i skolorna. En trygg miljö är en förutsättning för inlärning och något som alla i skolan har rätt till, och behov av, för att kunna sköta sina studier. Kamratstöd är en sådan metod som bidrar till att förändra skolmiljön i positiv riktning.

Jag vill därför fråga skolministern:

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att ge de personer som arbetar i skolan mer kunskap, fakta och förståelse kring varför mobbning uppstår samt beredskap att arbeta med svåra situationer för att kunna skapa tillit hos elever?

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att stimulera till att fler vuxna kamratstödjare finns i skolan?

Hur fortgår arbetet med antimobbningskampanjen "Tillsammans" som startade hösten 2001?

Interpellationen är förfallen

Händelser

statustext: Interpellationen är förfallen Förfallen: 1899-01-01 Inlämnad: 2001-12-05 Anmäld: 2001-12-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.