Jobbskatteavdragen

Interpellation 2011/12:425 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 13 juni

Interpellation

2011/12:425 Jobbskatteavdragen

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt regeringens egna beräkningar har de fyra jobbskatteavdragen gett 100 000 nya jobb. Beräkningarna har starkt ifrågasatts från flera håll som alltför optimistiska. Ingen har dock hävdat att siffran skulle vara i underkant. Vi kan alltså utgå från att regeringens egen beräkning är det maximala antalet arbeten som jobbskatteavdraget kan ha gett.

Med den beräkningen som grund har varje arbete som jobbskatteavdraget tillfört kostat ca 1 miljon kronor. Företrädare för Finansdepartementet hävdar att jobbskatteavdraget är det som har den största effektivitetsgraden när det gäller att skapa nya jobb.

Eftersom dagens arbetslöshet är ca 400 000 skulle det enligt Finansdepartementet krävas skattesänkningar på 400 miljarder kronor för att den vägen bekämpa arbetslösheten. 400 miljarder motsvarar till exempel samtliga statliga satsningar på kommunikationer och infrastruktur under tio års tid.

Min fråga till statsrådet är om det enligt Finansdepartementet finns en gräns för när jobbskatteavdragen gör mer skada än nytta och vilka åtgärder som statsrådet i så fall avser att vidta.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-13 Anmäld: 2012-06-13 Svar fördröjt anmält: 2012-06-25 Sista svarsdatum: 2012-06-27 Besvarad: 2012-08-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)