Jobbkrisen och nya bidragstagare

Interpellation 2011/12:234 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 14 februari

Interpellation

2011/12:234 Jobbkrisen och nya bidragstagare

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Regeringens närings- och arbetsmarknadspolitik har misslyckats. Löftet från valet 2006 om att skapa fler jobb har brutits.

I december 2011 var 65,1 procent av befolkningen sysselsatta. Jämfört med samma månad 2010 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden var 67,6 procent för männen och 62,7 procent för kvinnorna.

I december 2011 var 353 000 personer i åldern 15–74 år arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det var andra månaden i rad som antalet och andelen arbetslösa inte visade på en statistiskt säkerställd minskning jämfört med samma månad året innan.

I jobbkrisens spår får allt fler söka försörjningsstöd. Under 2010 betalades 11,6 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd, i denna summa inkluderas introduktionsersättning till flyktingar. I fasta priser ökade utbetalningarna år 2010 med 4 procent jämfört med år 2009. Siffrorna för år 2011 föreligger inte ännu. Andel biståndsmottagare 2010 i procent av medelfolkmängden var den högsta sedan 2003, 4,7 procent. Utbetalt bistånd år 2010 var 11,6 miljarder och i 2010 års priser det högsta sedan 1999 och i löpande priser det högsta sedan 1997. Illa far landet under den högerstyrda regeringen.

Min fråga till finansministern är:

Genom vilka ekonomisk-politiska åtgärder avser finansministern att vända ökningen av bidragsberoendet och skapa förutsättningar för fler jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Besvarad: 2012-02-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)