Jernhusen och de transportpolitiska målen

Interpellation 2013/14:328 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 6 mars

Interpellation

2013/14:328 Jernhusen och de transportpolitiska målen

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Riksrevisionen har i sin granskning Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder mycket tydligt visat på stora brister i regeringens styrning av järnvägstrafiken. Framför allt visar man på att statliga järnvägsföretag inte har i uppdrag att uppfylla de av riksdagen fastställda transportpolitiska målen.

När det gäller Jernhusen AB har företaget enbart ett finansiellt ansvar enligt regeringen. Detta är anmärkningsvärt eftersom Jernhusen är en dominerande ägare av depåer för underhåll av järnvägsvagnar och lok. Depåerna har en stor betydelse för att trafiken ska löpa smidigt och med väl underhållna tåg.

Enligt Trafikverkets egna bedömningar är dagens kapacitet för depåtjänster, inklusive avisning, inte tillräcklig. Orsaken är att trafiken och fordonsflottan ökat utan att kapaciteten i depåfunktioner ökat i samma takt. SJ anser att det är en brist på upp till 40 procent av depåkapaciteten.

Dagligen kan vi se att underhåll av tågen orsakar tågförseningar. Det är tåg som sliter av kontaktledningar, spårar ur, bromsar ligger på och orsakar rälsbrott med mera. Det är främst godstrafik och små operatörer som genererar flest fel, enligt Riksrevisionen.

Eftersom Jernhusen har en strategisk roll för underhållet av vagnar och lok i Sverige blir min fråga till statsrådet:

Varför är det viktigare att Jernhusen ger kortsiktig vinst till staten än att tillse att det finns tillräckligt med depåer för underhåll?

Avser statsrådet att vidta åtgärder i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer om att skapa en bättre infrastruktur för underhåll?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-06 Anmäld: 2014-03-06 Besvarad: 2014-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)