järnvägstrafik för uthållig tillväxt

Interpellation 2003/04:302 av Lundberg, Inger (s)

av Lundberg, Inger (s)

den 17 februari

Interpellation 2003/04:302

av Inger Lundberg (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om järnvägstrafik för uthållig tillväxt

Mälardalsområdet från Stockholm i öster till Örebro län i väster har goda förutsättningar att fungera som tillväxtmotor i Sverige. En viktig grund för det är att samspelet i regionen underlättas och människor kan bo och arbeta i olika delar av regionen.

Därför kom kommunerna längs dagens Svealands- och Mälarbanor att tidigt binda sig för omfattande åtaganden för att förverkliga de nya bansträckningarna. Resultatet kom också att bli över förväntan. Pendlingen har nått en omfattning som var svår att förutspå när banorna planerades, och många människor har kunnat välja att bo och arbeta i olika kommuner längs banan.

För människor som bor i de berörda kommunerna har tillkomsten av Svealands@ och Mälarbanorna skapat en känsla av tillhörighet till Mälardalsregionen. Det var därför med stort intresse som både kommuner, företag och enskilda resenärer tog del av de utkast till tidtabeller för trafiken på Svealands@ och Mälarbanorna, som nyligen presenterades. Besvikelsen blev stor. I stället för att SJ fortsätter utvecklingen av trafiken på banorna tas flera steg tillbaka.

För västra Mälardalen spelar samspelet mellan kommuner som Örebro, Kumla, Arboga och Eskilstuna en viktig roll. Avståndet mellan Örebro och Eskilstuna är runt en timme och förutsättningarna för pendling goda vid direktförbindelser. I det utkast till tidtabeller, som SJ nu presenterat försvinner nästan samtliga direktförbindelser från Örebro till Eskilstuna, vilket innebär både en radikal försämring av kontakterna mellan Örebro och Kungsör/Eskilstuna och en minskning av direktförbindelserna mellan Örebro och Stockholm.

Samtidigt upphör direktförbindelserna mellan Hallsberg/Örebro och Arlanda. Förslaget riskerar att slå sönder det långsiktiga arbete som pågått med att skapa ett sammanhållet tågsystem i Mälardalen. För företag och enskilda i Örebro är tillgången till direktförbindelser med Arlanda av stor betydelse. Värdet av dessa förstärks ytterligare när nu Örebro gör stora satsningar på konferensverksamhet.

Örebro kommun har också reagerat mycket starkt på den kraftiga neddragningen av kvällstrafiken på Mälar@ och Svealandsbanorna. Efter kl. 16.53 går, enligt presenterat förslag, bara två tåg från Stockholm till Örebro. Det senaste av dem avgår redan kl. 20.07.

Självfallet ska tågtrafiken drivas kostnadseffektivt. Det kan därför vara naturligt att acceptera viss utglesning av tåg, som har låg beläggning. Men det är nödvändigt att den typen av besparingar inte drabbar vare sig pendlartrafiken eller strävandena mot en ökad integration i Stockholms- och Mälardalsregionen.

Det är också väl känt att SJ efter mycken tvekan beställt de nya tåg, som utlovats under flera år. Från Örebro län har vi förväntat oss att de nya tågen ska möjliggöra en utveckling av tågtrafiken i Mälardalen. Det vi nu sett uppfattas i stället av många länsbor som en avveckling av SJ:s engagemang för tågtrafiken väster om Västerås/Eskilstuna.

Om möjligheterna till pendling och samspel i regionen urholkas i dag är risken stor att det försvårar tågens långsiktiga möjligheter att hävda sig på marknaden, då förändringar av resmönster sker över lång tid. Familjer anpassar sig beträffande arbete, bostad, skola, andrabil, fritidsintressen etcetera. En försämring av resandet i dag minskar förtroendet och får det svårare att övertyga människor om att lägga om resandet till tåg igen.

Regeringen planerar nu omfattande satsningar på infrastrukturen, inte minst när det gäller järnväg. Det är bra, men omfattande satsningar på järnväg blir inte till verklig nytta om det inte samtidigt finns en helhjärtad strategi för att se till att banorna kan användas för en fullgod trafik.

Det finns därför goda skäl för SJ och intressenterna i regionen att fortsätta samtal om hur man på bästa möjliga sätt ska klara höstens trafik utan att bryta den positiva trafikutvecklingen i Mälardalen. Så har SJ under hand erbjudit en kvällsförbindelse, kl. 21.30, från Stockholm till Örebro via Hallsberg.

Samtidigt finns det skäl för statsmakterna att överväga vilka förutsättningar vi ger SJ. Är det till exempel rimligt att ställa samma avkastningskrav på SJ i låg@ som i högkonjunktur om företaget uthålligt ska bidra till att bredda arbetsmarknadsregioner och till en hållbar tillväxt i regioner som Mälardalen? Det kan också finnas skäl att förtydliga statens anspråk på SJ:s verksamhet för att säkra långsiktighet och SJ:s bidrag till regional utveckling.

Jag vill därför fråga näringsministern om han är beredd att se över förutsättningarna att stärka SJ:s engagemang för regional utveckling och tillväxt i områden som Mälardalen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-02-17 Anmäld: 2004-02-17 Besvarad: 2004-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)