Järnvägsinvesteringar

Interpellation 2011/12:449 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 3 september

Interpellation

2011/12:449 Järnvägsinvesteringar

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen presenterade den 31 augusti 2012 järnvägsinvesteringar till i huvudsak två stora projekt, Ostlänken och Göteborg–Borås. Investeringarna har tydlig storstadsprofil och berör inte viktiga projekt som nystart av gruvindustri i Västerbergslagen, vilket kräver avsevärda investeringar. Mot bakgrund av tidigare uttalanden om järnvägspaket till gruvnäringen av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd är detta anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också de oklarheter som råder om vilka järnvägar som berörs av det så kallade underhållspaketet. Vikten av förstärkningar på Dalabanan, Mora–Stockholm, är mycket tydlig. Över huvud taget har de investeringar som nu presenteras mycket liten effekt för godstransporterna och exportindustrins behov och villkor i landet som helhet.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra möjligheten att nödvändiga investeringar för att möjliggöra gruvdrift i Västerbergslagsområdet och för att stärka exportindustrins konkurrenskraft kommer till stånd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-03 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)