jämställdhetsarbetet i Sveriges utrikespolitik

Interpellation 1999/2000:308 av Ludvigsson, Anne (s)

av Ludvigsson, Anne (s)

den 21 mars

Interpellation 1999/2000:308

av Anne Ludvigsson (s) till utrikesminister Anna Lindh om jämställdhetsarbetet i Sveriges utrikespolitik

Världen styrs fortfarande av män. Kvinnor utgör hälften av jordens befolkning, men kvinnors möjligheter att påverka, delta i och dra fördel av utvecklingen är i de flesta länder små.

Jämställdhet har avgörande betydelse för ett samhälles sociala, ekonomiska och politiska utveckling. FN:s världskonferens om de mänskliga rättigheterna i Wien 1993 slog fast att de mänskliga rättigheterna är universella och att jämställdhet är en MR-fråga, inte en särskild kvinnofråga.

Jämställdhet är en viktig samhällsfråga och en fråga som påverkar både kvinnor och män. Att skapa lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter innebär förändringar på en rad samhällsområden t.ex. i frågor som rör fördelningen av arbete, arbetets organisation, utbildning, fördelningen av ekonomiska resurser och makt, både inom hushållen och i samhället i stort.

På samma sätt som kvinnofrigörelsen har varit kvinnornas eget verk måste nu männen befria sig själva från gamla och hämmande mansroller. Många män delar synen på jämställdheten som en viktig samhällsfråga och vill aktivt verka för att förändra traditionella könsroller. Men män som bryter könsbarriärerna möts tyvärr ofta av fördomar och samhällets traditionella syn på kvinnligt och manligt. Förändringar som man inte har full kontroll över skapar frustration och osäkerhet.

En viktig del för att bli mer framgångsrik i jämställdhetsarbetet är att nå ut till männen med upplysning och kunskap om mäns och kvinnors olika behov och villkor. Att ta till vara de "jämställda männens" kunskap och vilja till förändring underlättar och påskyndar arbetet med jämställdhet.

Hur tänker utrikesministern agera för att nå ut till männen med upplysning och kunskap om mäns och kvinnors olika behov, villkor och rättigheter?

Vilka initiativ tänker utrikesministern ta för att mansrollen lyfts mer aktivt i den internationella jämställdhetsdebatten?

Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att använda sig av de jämställda männens kunskap i Sveriges internationella bistånds- och jämställdhetsarbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-22 Anmäld: 2000-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.