Jämställda arbetsplatser

Interpellation 2009/10:386 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 19 maj

Interpellation

2009/10:386 Jämställda arbetsplatser

av Monica Green (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Under de borgerliga regeringsåren har jämställdhetsarbetet gått bakåt. Men nu görs försök att dölja det faktum att regeringens skattesänkningar och nedskärningar har missgynnat kvinnorna. 57 procent av de samlade skattesänkningarna går till män och bara 43 procent till kvinnor (RUT).

Kraven på arbetsgivarna har sänkts – på att göra jämställdhetsplaner, lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner.

Den socialdemokratiska regeringen lade fram en handlingsplan för jämställda löner. Samma år som Alliansen tillträdde i regeringsställning återtogs denna skrivelse. Men nu har jämställdhetsministern gjort vissa utspel som tyder på förändring.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, fp, anser att kampen måste gå vidare när det gäller arbetsgivarnas ansvar. En tillsynsmyndighet ska kunna dela ut kännbara sanktioner. Om en arbetsgivare inte bättrar sig efter första tillsägelsen ska det kunna utdömas viten som svider utan att för den skull tvinga företaget i konkurs, sägs det i ett meddelande från regeringen.

Påtagliga strukturella problem som innebär att kvinnor har mindre makt, tjänar mindre, äger mindre och alla konsekvenser som följer därav måste ändras.

Det behövs tydliga prioriteringar från regeringens sida för att förändra samhället, och få jämställda löner, ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och därmed ett jämställt arbetsliv.

Avser jämställdhetsministern att verka för att återinföra krav på jämställdhetsplaner och lönekartläggning?

Avser jämställdhetsministern att ta initiativ till att det möjliggörs utdömande av kännbara sanktioner på företag som inte har jämställda arbetsplatser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-19 Anmäld: 2010-05-19 Svar fördröjt anmält: 2010-05-26 Besvarad: 2010-06-04
Debatt (9 anföranden)