IUC- bolagens framtid

Interpellation 2001/02:132 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 6 december

Interpellation 2001/02:132

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om IUC-bolagens framtid

IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att stödja småföretagsutveckling. Det s.k. UPA-uppdraget (uppsökande verksamhet, produktutveckling och avknoppning) samt de omfattande utbildningsinsatser som skett via IUC har haft stor betydelse såväl för tillkomsten av nya produkter som av nya arbetstillfällen.

Näringsminister Björn Rosengren uppskattar uppenbarligen, liksom jag, de industriella utvecklingscentrum (IUC) som finns i Sverige. Näringsministern fungerar som IUC-ambassadör i utländska kontakter och har enligt uppgift anmodat såväl Polen som Estland att använda sig av detta koncept samt erbjudit svenskt stöd.

Så mycket viktigare blir det då att tillse att de IUC som etablerats i Sverige också ges goda förutsättningar att leva vidare. Dessvärre har IUC-bolagen hela tiden tvingats leva med oklara ekonomiska förutsättningar, inte minst beträffande UPA-uppdraget. Besked har lämnats med väldigt kort framförhållning, vilket blir ohållbart för de som ska planera verksamhet, anställa människor, teckna kontrakt osv. Många uppgifter har förblivit ogjorda i väntan på besked. IUC i Skaraborg försattes nyligen i likvidation, bl.a. till följd av brist på besked med längre varaktighet.

Verket för näringslivsutveckling fick uppdraget att vara samordnare för IUC-verksamheten fr.o.m. 2001. Myndigheten ska handha upphandling av tjänster inom ramen för det UPA-uppdraget. Under våren och även innevarande höst fram tills nu har det varit nästintill obefintlig aktivitet i myndighetens kontakt med IUC-bolagen. Dessvärre har det också varit omöjligt för dessa att ens vid förfrågan om framtida UPA-uppdrag få besked av någon art. Detta är naturligtvis otillfredsställande för planering av framtiden.

I regleringsbrevet för budgetåret 2001 för Verket för näringslivsutveckling, NUTEK, fick verket följande uppdrag,"verket och ALMI Företagspartner AB ska tillsammans med IUC-nätverket, i samråd med andra aktörer, lämna förslag på hur verksamheten med industriella utvecklingscentra kan samordnas och utvecklas".

Det är rimligt att utifrån denna skrivning anta att syftet med uppdraget skulle vara att hitta en långsiktig lösning av finansiering för IUC-bolagen samt lämna förslag om hur verksamheten ska samordnas och hur UPA-uppdraget ska utvecklas.

Slutredovisningen skulle ske den 30 juni och resultatet blev att NUTEK:s styrelse beslutade att den rapport som tagits fram, till vilken IUC-nätverkets representanter i utredningsarbetet lämnat en stor mängd skriftliga reservationer, inte skulle överlämnas till regeringen. I stället valde NUTEK:s styrelse att begära att uppdraget skulle förlängas med ytterligare ett halvår. En begäran som avslogs och förde frågan om IUC-konceptet och UPA-uppdraget tillbaka till Näringsdepartementets bord.

Återigen lämnas det nationella nätverket av IUC-bolag utan svar och information på hur staten avser att agera i ett långsiktigt perspektiv.

I budgetpropositionen fanns som vanligt heller inga besked om ekonomiska medel för IUC eller UPA-uppdraget. Inte heller i den regionalpolitiska propositionen fanns besked att hämta.

Det räcker inte med välvilliga och uppmuntrande ord för att IUC-bolagen fortsatt ska tro på staten som en stabil uppdragsgivare som upphandlar UPA-uppdrag. Det krävs långsiktiga beslut och ekonomiska resurser.

Förutom den viktiga frågan kring en långsiktig strategi, för samverkan med landets IUC-bolag, återstår också den mer akuta frågeställningen om år 2002. Just nu väntar:

a) 14 IUC-bolag som startat sin verksamhet före år 2000 på besked om de får ett UPA-uppdrag år 2002,

b) 6 IUC-bolag som startat sin verksamhet under år 2000 på besked hur stort UPA-uppdraget blir för år 2002 samt

c) ett tiotal nya IUC-bolag, bl.a. IUC:n inom upplevelseindustrin, på besked om det fortfarande är idé att förbereda kompetens och kunnande för ett UPA-uppdrag under 2002.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet Björn Rosengren:

Avser ministern vidta några åtgärder för att under år 2001 ge IUC-bolagen runtom i Sverige svar på frågan om UPA-verksamhet under år 2002?

Avser ministern vidta några åtgärder för att säkerställa att Näringsdepartementet slutför det utredningsuppdrag som NUTEK skulle ha rapporterat vid halvårsskiftet 2001?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-12-06 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2002-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.