IT-företags investeringar I Sverige

Interpellation 2008/09:4 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 18 september

Interpellation

2008/09:4 IT-företags investeringar I Sverige

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Enligt Invest in Sweden Agency går Sverige miste om stora investeringar från multinationella IT-företag till följd av FRA-lagen. Sverige har, genom vårt relativt kalla klimat och vår goda tillgång på energi, fördelaktiga förutsättningar att bli ett centrum för Internetoperatörer.

Sedan debatten om FRA-lagen inleddes har företag som har som affärsidé att hantera andras datatrafik undvikit Sverige, enligt ISA. Dessa företag uppger att de inte kan operera på en marknad där deras kunder kan bli avlyssnade.

Med anledning av detta ställer jag följande fråga till näringsministern:

Hur avser näringsministern att verka för en förändring av FRA-lagen, i syfte att förbättra investeringsklimatet i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-09-18 Anmäld: 2008-09-22 Svar fördröjt anmält: 2008-10-02 Besvarad: 2008-10-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)