Israels ockupation av Palestina

Interpellation 2011/12:410 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:410 Israels ockupation av Palestina

av Monica Green (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Dagligen utsätts palestinier för förtryck av staten Israel. Det sker i form av muren som byggts på palestinsk mark, genom ockupation av land som Israel inte har rätt till och genom att de fördrivs från sin egen mark när bosättare breder ut sig på palestinsk mark. Detta är mark som enligt 1967 års överenskommelser tillhör Palestina.

Dessutom tillverkar och framställs varor och produkter på ockuperat område utan att konsumenterna har någon aning om att de sedan köper dessa livsmedel eller produkter.

Sanktioner har länge använts av det internationella samfundet mot länder, regimer eller politiska rörelser som ansetts bryta mot internationell rätt eller andra regelverk. Men sanktionerna mot Israel är väldigt få.

Israel följer inte internationell rätt, FN- konventioner och mänskliga rättigheter. Ändå har Israel det mest förmånliga frihandelsavtalet med EU som något icke-medlemsland åtnjuter.

Avtalet innehåller en klausul om respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer och ger EU skyldighet att reagera på Israels kränkningar av desamma. Israel kan inte visa upp någon utveckling mot ökad respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt och dess implementering av avtalets bestämmelser är i flera avseenden olaglig.

Vad avser ministern att göra för att ockupationen av palestinsk mark ska upphöra?

Vad avser ministern att göra för att konsumenterna ska veta att de köper varor från ockuperat område?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-01 Svar fördröjt anmält: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)