Islamic Centers fortsatta verksamhet

Interpellation 2005/06:114 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 17 november

Interpellation 2005/06:114 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Islamic Centers fortsatta verksamhet

I södra Sverige finns uppemot 60 000 muslimer, de flesta invandrare, som deltagit i Islamic Centers verksamhet. Moskén fyller en viktig religiös funktion och är även en social mötesplats som fungerar som en fast punkt i tillvaron.

Ett aktivt arbete bedrivs för att integrera föreningens ungdomar i samhället. Islamic Center står på ungdomarnas sida och medlar mellan föräldrar och barn för att hitta lösningar på kulturkrockar inom familjen. Man samarbetar även med kriminalvården för att hjälpa kriminella att återanpassa sig till samhället. Ur svensk integrationssynpunkt har Islamic Center varit en stor tillgång som varken kostat stat eller kommun några större pengar. Tvärtom har Islamic Centers verksamhet sparat pengar åt staten genom att inte bara ha en religiös verksamhet, utan även aktivt arbeta med integration och medlig.

Både den ideella och den religiösa verksamheten har finansierats genom privata bidrag och insamlingar av olika slag. Centret har status som trossamfund, de är inte med i Sveriges muslimska råd vilket innebär att de inte får del av några statsbidrag.

Efter tre mordbränder har nu försäkringsbolaget sagt upp försäkringen med Islamic Center. Det finns heller inget annat försäkringsbolag som vill teckna en försäkring med Islamic Center då man anser att risken för nya dåd mot dem är för stor. Detta kommer att göra det svårt för Islamic Center att få nya lån för återuppbyggnaden efter det senaste hatbrottet mot dem. Konsekvensen av detta skulle vara förödande för både religionsfriheten och integrationen.

Jag har tidigare frågat statsrådet Lena Hallengren vad hon ska vidta för åtgärder för att långsiktigt förbättra Islamic Centers ekonomi så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Jag delar inte regeringens uppfattning att Islamic Center inte uppfyller kriteriet för stabilitet och att verksamheten inte har den spridning i landet som är en av förutsättningarna för att bli berättigad till statsbidrag. Jag tycker att 57 000 medlemmar i södra Sverige talar om vilken omfattande verksamhet de har.

Människor i Sverige måste få utöva sin religion oavsett vilket trossamfund de tillhör utan att känna sig hotade. Staten måste kunna garantera religionsfriheten.

Sverige behöver göra verklighet av försöken till integration, Islamic Center spelar en viktig roll i det arbetet.

Därför frågar jag vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att långsiktigt säkra Islamic Centers fortsatta verksamhet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-17 Anmäld: 2005-11-17 Besvarad: 2005-11-29