Introduktion av nyanlända invandrare

Interpellation 2006/07:114 av Svantesson, Elisabeth (m)

av Svantesson, Elisabeth (m)

den 30 november

Interpellation

2006/07:114 Introduktion av nyanlända invandrare

av Elisabeth Svantesson (m)

till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

Vad som händer de första åren i Sverige kan vara avgörande för att nyanlända invandrare snabbt ska etablera sig på arbetsmarknaden. De senaste 20 åren har kommunerna haft det huvudsakliga ansvaret för att ta emot nyanlända invandrare och samordna introduktionsprogram, medan staten finansierar och följer upp kommunernas verksamhet. I Riksrevisionens granskning Statliga insatser för nyanlända invandrare (RiR 2006:19) framkommer tydligt att insatserna för nyanlända invandrare är bristfälliga och att den tidigare regeringens styrning varit otillräcklig.

De kommunala introduktionsprogrammen har vid flertalet tillfällen följts upp. Uppföljningarna visar att introduktionen är bristfällig i många kommuner. I den senaste uppföljningen (Integrationsverket 2005:1) av introduktionsprogrammen visar det sig att målet att alla ska få en relevant kontakt med svenskt arbetsliv inte är uppfyllt. Bara drygt hälften av personerna i uppföljningen har kommit i kontakt med arbetsmarknaden under introduktionen. När det gäller samverkan med andra myndigheter finns också stora brister. Exempelvis samverkar inte kommuner och arbetsförmedling för alla personer i introduktionen. För 48 % av kvinnorna och 31 % av männen sker ingen samverkan med arbetsförmedlingen.

Detta är bara några exempel på brister i den kommunala introduktionen. Jämför vi dessutom invandrare som inte genomgått kommunal introduktion med dem som deltagit i introduktionen har de som inte deltagit jobb i betydligt större utsträckning. En orsak kan vara att programmen låser in personer i alltför långa program. En annan orsak kan vara att introduktionsinsatserna inte är effektiva, men eftersom programmen aldrig utvärderats vet vi inte om så är fallet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till integrationsministern:

1.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa en förbättrad kvalitet i de kommunala introduktionsprogrammen?

2.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra uppföljningen och utvärderingen av den kommunala introduktionen i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-30 Anmäld: 2006-11-30 Svar fördröjt anmält: 2006-12-13 Besvarad: 2007-01-16
Debatt (5 anföranden)