Internationellt skattefusk

Interpellation 2007/08:442 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 26 februari

Interpellation

2007/08:442 Internationellt skattefusk

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Det internationella samarbetet för att motverka skattefusk ökar. Sverige samarbetar och utbyter information med en rad andra länders skattemyndigheter för att avslöja skattefuskare. Enligt Skatteverket handlar det om 46 miljarder kronor som undanhålls staten varje år.

På senare tid har frågan om svenskar med bankkonton i skatteparadiset Liechtenstein väckt uppmärksamhet. Bakgrunden är att samma diskussion funnits i Tyskland efter en informationsläcka.

Att samarbete och informationsutbyte mellan länder ökar är positivt. Det är viktigt när rörligheten över gränserna ökar. Fler länder inser också att samarbete är nödvändigt för att skydda skattebaserna när det internationella fusket ökar.

Det internationella skattefusket handlar ofta om invecklade transaktioner och komplicerade juridiska upplägg i syfte att försvåra skattekontrollen. Det ställer krav på att det finns hög kompetens till ett ofta omfattande utredningsarbete. För att klara de arbetsuppgifterna krävs mer resurser. Den frågan blir nu central inte minst mot bakgrund av att regeringen under det senaste året genomfört en rad förändringar inom skatteområdet, utan att tillföra mer resurser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att underlätta arbetet med att bekämpa det internationella skattefusket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-02-26 Anmäld: 2008-03-03 Svar fördröjt anmält: 2008-03-25 Besvarad: 2008-04-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.