Internationella studenter

Interpellation 2016/17:344 av Fredrik Christensson (C)

av Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Internationaliseringen av den högre utbildningen är viktigt. Om Sverige ska hänga med i den internationella konkurrensen behövs rejäla förändringar för bättre konkurrens och ökad kvalitet i den högre utbildningen. Det internationella utbytet är där en viktig del, både vad gäller internationella forskare som kommer hit för att arbeta och vad gäller internationella studenter som väljer att läsa hela eller delar av sin utbildning i Sverige.

Dessvärre finns det åtskilliga hinder för internationella studenter att studera i Sverige. Något som även Universitetskanslersämbetet (UKÄ) konstaterar i sin rapport Kartläggning av studieavgifter. Bland annat pekar UKÄ på problem som att 70 procent av de antagna betalstudenterna aldrig påbörjar sina studier, rättsosäkerhet vid återbetalning av studieavgifter och att stipendierna räcker inte till.

Det stora bortfallet av internationella studenter som inte påbörjar den utbildning de har blivit antagen till beror till största delen på problem med finansiering men även på problematik kring uppehållstillståndet. En långsam ansökningsprocess försvårar ytterligare, vilket ett flertal högskolor vittnar om.

Exempelvis fick Jönköping University betala tillbaka studieavgiften för runt 100 tredjelandsstudenter för att Migrationsverket inte hunnit hantera deras ansökningar i tid och de därmed inte hade fått sina visum i tid till terminsstart. Utöver långa handläggningstider hos Migrationsverket vittnar högskolor om problem med samordningen i visumprocessen, där även intervju på ambassaden och utförande av id-kort ingår. Momenten måste vara synkade för att studenten ska få sitt visum i tid, något som i dag inte går att säkra. 

UKÄ:s rapport visar även att lärosäten har olika regler för om och hur de ska betala tillbaka studieavgiften till de studenter som inte påbörjar den utbildning de antagits till. En del lärosäten har också satt upp tidsgränser de inte har rättsligt fog för. Något som ytterligare försvårar för internationella studenter. 

UKÄ:s pressmeddelande, i och med rapportens presentation, inleds på följande sätt: Bara 30 procent av avgiftsskyldiga som antagits till studier i Sverige påbörjar verkligen sina studier. Snårig byråkrati med anmälningsavgifter, tvång att betala en stor del av studieavgiften för att kunna ansöka om uppehållstillstånd och långa väntetider på uppehållstillståndet bidrar till att betalande utländska studenter hoppar av under antagningsprocessen.

Det är en katastrof. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, för lärosätet och för samhället i stort, utan för de individer som aktivt sökt sig till Sverige, betalat in studieavgifterna men inte kan ta sig hit och därmed tappar minst ett halvår, kanske ett års studietid. Om detta fortsätter riskeras Sveriges goda rykte, vilket kan leda till att färre internationella studenter och forskare väljer att söka sig hit.

För Centerpartiet är det en viktig fråga att förbättra möjligheterna för internationella studenter att söka sig till Sverige. Det bidrar till att stärka kvaliteten och öka internationaliseringen inom den högre utbildningen. Vi lägger därför stor vikt vid att dessa frågor hanteras skyndsamt.

Regeringen har valt att hantera internationaliseringsfrågorna i en utredning som nyligen har tillsatts. Utredningen är välkommen, men flera av de problem UKÄ pekar på kan åtgärdas omgående. Olyckligtvis skjuts allt till utredningen, som ska presenteras sent hösten 2018.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Kommer statsrådet och regeringen att presentera några ytterligare förslag för att förbättra förutsättningarna för internationella studenter och forskare att söka sig till Sverige?

Vilka regelverk är statsrådet och regeringen beredda att skyndsamt förändra för att minska den nuvarande problematiken för internationella studenter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-03-01 Överlämnad: 2017-03-02 Anmäld: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-14 Sista svarsdatum: 2017-03-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)