International Centre for Trade and Sustainable Development

Interpellation 2018/19:169 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den brittiska biståndsmyndigheten Department for International Development (DFID) färdigställde den 25 oktober 2018 en rapport rörande den internationella organisationen International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Rapporten föranleddes av tips om oegentligheter och innebar ett besök vid organisationens huvudkontor i Genève i Schweiz, och därmed kontroller av en rad dokument.

Rapporten visade på omfattande oegentligheter inom organisationen, främst rörande den verkställande chefens förslösande av tillgångar, bristande bokföring av kostnader och en generellt otillfredsställande arbetsordning och planering. Som en följd av den följande kontroversen lades hela organisationen ned i december 2018.

Organisationens vd Ricardo Meléndez-Ortiz har haft ett arvode på ungefär 5 miljoner kronor om året inräknat ersättningar, han har använt organisationens medel för privata utgifter, han har tagit ut privata lån av organisationen, han har utan att informera styrelsen anställt en nära släktning  och han har genomfört ett antal resor utan att redovisa syftet med dessa.

Ricardo Meléndez-Ortiz säger själv i en intervju i SvD att ersättningarna ligger i linje med vad som är normalt i biståndsbranschen.

Sida har samarbetat med och bidragit till ICTSD sedan senast 1998. Under denna tid har närmare 200 miljoner kronor delats ut, varav 50 miljoner kronor de senaste tre åren.

Sida har skrivit ett antal uppföljningsrapporter om organisationen men har inte uppmärksammat varken de omotiverat höga arvodena eller missbruket av organisationens medel.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

  1. Anser statsrådet att Sidas rutiner för utvärdering av samarbetsorganisationer fungerar tillfredställande?
  2. Delar statsrådet Ricardo Meléndez-Ortiz bedömning att 5 miljoner kronor om året i arvode är försvarbart för den typen av organisationer?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-29 Överlämnad: 2019-04-01 Anmäld: 2019-04-02 Svarsdatum: 2019-04-09 Sista svarsdatum: 2019-04-15
Debatt (7 anföranden)