Inspektionen för strategiska produkter

Interpellation 2011/12:322 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 10 april

Interpellation

2011/12:322 Inspektionen för strategiska produkter

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den myndighet som har i uppdrag att kontrollera Sveriges export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Den ska ge tillstånd och kontrollera exporten utifrån de lagar och den praxis som finns. Myndigheten ska inte ta någon hänsyn till hur exempelvis de svenska exportinkomsterna påverkas. De uppgifter som framkommit i medierna de senaste veckorna om vapenfabrikssamarbetet med Saudiarabien reser en rad frågetecken om ISP:s roll. Som tillståndsmyndighet är det direkt olämpligt att vara involverad i de affärer man är satt att granska och ge tillstånd åt. ISP:s dåvarande generaldirektör ska dock enligt uppgift ha suttit med på förhandlingsmöten 2008 mellan Saudiarabien och FOI om byggandet av en vapenfabrik. Han ska under mötet ha värderat olika alternativa upplägg för affären och även lämnat en preliminär positiv bedömning.

Även detaljer kring ISP:s information till Exportkontrollrådet (EKR) har kommit fram i ljuset. När ISP informerade ledamöterna i EKR om företaget SSTI:s planer på att bistå i byggandet av fabriken, redogjorde man inte för företagets nära kopplingar med FOI. SSTI har enligt uppgifterna spelat rollen av ett så kallat bulvanföretag för FOI, något som ISP:s ledning ska ha känt till men inte ha låtit EKR-ledamöterna få vetskap om.

Inspektionen för strategiska produkter är en myndighet som ligger inom handelsministerns ansvarsområde. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ewa Björling:

Var statsrådet införstådd med ISP:s deltagande vid möten mellan FOI och Saudiarabien när de ägde rum eller, om så inte var fallet, när fick statsrådet kännedom om detta?

Har statsrådet tagit ställning till frågan om det är förenligt med ISP:s roll som tillståndsmyndighet att myndigheten närvarar vid förhandlingar mellan köpare och säljare i affärer som omfattas av myndighetens tillståndsansvar?

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd med anledning av vad som framkommit om den information som ISP har lämnat till EKR om företaget SSTI?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-10 Anmäld: 2012-04-10 Svar fördröjt anmält: 2012-04-24 Besvarad: 2012-04-27
Debatt (11 anföranden)