insatser mot segregationen

Interpellation 1999/2000:309 av Karlsson, Anders (s)

av Karlsson, Anders (s)

den 21 mars

Interpellation 1999/2000:309

av Anders Karlsson (s) till statsrådet Ulrica Messing om insatser mot segregationen

I regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa @ en politik för storstaden på 2000-talet, redovisas regeringens ambitioner vad avser stöd till lokalt utvecklingsarbete i utsatta bostadsområden i storstadsregionerna. Lokala utvecklingsavtal har redan slutits med ett antal storstadskommuner just för att motverka klyftor och orättvisor till följd av etniskt betingad segregation.

Insatser mot segregation ska naturligtvis inte begränsas till enbart storstadsområdena. I vissa extremfall finns det även utanför storstäderna kommuner med likartade problem i sådan omfattning och intensitet att det vore rimligt att dessa också kunde få del av de medel som finns anvisade för ändamålet. På s. 84 i propositionen omnämns ett antal kommuner som tidigare har fått stöd och att dessa även nu bör komma i fråga.

Från min hemstad Landskrona kan jag relatera följande:

Av Landskronas ca 37 000 invånare är 3 638 utomnordiska medborgare, alltså ca 10 %. Men väljer man i stället begreppet utomnordisk härkomst, som således inbegriper även dem som fått svenskt medborgarskap, dubbleras i det närmaste siffrorna.

Under 1999 fick 2 100 hushåll någon gång socialbidrag. Av dessa utgjorde ca 65 % hushåll med utomnordisk härkomst. Av de totala socialbidragskostnaderna om ca 90 miljoner kronor finansierades enbart ca 12 miljoner kronor av det statliga schablonbidraget.

Landskrona har en arbetslöshet som är väsentligt högre än rikssnittet @ 6,3 % i Landskrona mot 5,1 % i riket. Även om de utomnordiska medborgarna utgör en väsentlig del av de registrerade arbetslösa, så är det ändå så att den faktiska arbetslösheten bland utomnordiska är väsentligt högre. Många har bristande kunskaper i det svenska språket och ingår därför inte i statistiken, eftersom de genom sitt språkhandikapp inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Härutöver saknar många även i övrigt grundläggande utbildning, vilket i sig medför svårigheter att få ett arbete. Belastningen på komvux att erbjuda utbildning på grundskolenivå är konstant hög.

I centrala Landskrona, där majoriteten av våra nyinflyttade flyktingar/invandrare bor, har mer än hälften av barnen i förskolan och skolan annat språk än svenska som sitt modersmål. Vissa klasser består nästan enbart av barn med utomnordisk härkomst.

Till följd av redovisade förhållanden har Landskrona under lång tid arbetat intensivt med olika integrationsåtgärder. Men genomförda åtgärder är inte tillräckliga. Det finns alltjämt många ambitiösa idéer och förslag till åtgärder för att påskynda integrationsarbetet.

Min fråga till Ulrica Messing är:

Vad avser ministern göra för att Landskrona kommun snarast ska få till stånd ett utvecklingsavtal avsett att påskynda och fördjupa integrationsarbetet i centrala Landskrona?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-22 Anmäld: 2000-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.