insatser från arbetsförmedlingen

Interpellation 2003/04:335 av Darell, Linnéa (fp)

av Darell, Linnéa (fp)

den 9 mars

Interpellation 2003/04:335

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Hans Karlsson om insatser från arbetsförmedlingen

Den 3 mars presenterade Kommun- och Landstingsförbundet tillsammans med Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket rapporten Rehabilitering eller utanförskap. I rapporten framgår det att 80 procent av de som är sjuka, arbetslösa och saknar ersättning från sjukförsäkringen och får socialbidrag, inte får rehabilitering. I rapporten konstateras också att "denna grupp tycks inte höra hemma någonstans inom det svenska socialförsäkringssystemet". De skriver vidare att varje individ måste ges möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga och efterlyser insatser från bland annat arbetsmarknadsorganen.

Det finns flera personer, som saknar arbete, och som varit långtidssjuka. Behovet för dem att få hjälp med ett nytt jobb och/eller en kompletterande utbildning är stort. Den naturliga samhällsinstansen borde vara arbetsförmedlingen. Trots det vittnar dessa arbetssökande om hur man möts med oförståelse för sitt behov av stöd och rådgivning. Även om man är friskförklarad från sin sjukdom är man naturligtvis mycket sårbar, då man söker sig ut på arbetsmarknaden igen. Kanske är man också i behov av en kompletterande utbildning. Även här finns anledning att fråga vilket uppdrag och ansvar arbetsförmedlingarna har.

I riksdagens beslut om finansiell samordning krävs att arbetsförmedlingen ingår i det lokala samordningsarbetet. Vid den utfrågning som socialförsäkringsutskottet höll före beslutet och också i andra uttalanden från arbetsmarknadsmyndigheten framgick att där inte fanns intresse att delta i samverkan med andra samhällsorgan för att finna lösningar kring enskilda individer.

Mina frågor till statsrådet är:

1. Vilket uppdrag avser statsrådet att ge arbetsförmedlingen när det gäller arbetslösa sjuka eller friskförklarade tidigare långtidssjuka personer?

2. Vad avser statsrådet att göra för att Finsam-aktiviteter ska komma igång ute i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-03-09 Anmäld: 2004-03-09 Svar fördröjt anmält: 2004-03-23 Sista svarsdatum: 2004-03-23 Besvarad: 2004-03-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.