Insatser för ökat bostadsbyggande

Interpellation 2009/10:160 av Löfstrand, Johan (s)

av Löfstrand, Johan (s)

den 7 december

Interpellation

2009/10:160 Insatser för ökat bostadsbyggande

av Johan Löfstrand (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Läget på svensk bostadsmarknad är mycket allvarligt. Nyproduktionen har sjunkit år från år under regeringen Reinfeldt. Bostadsbyggandet är nere på mycket låga nivåer. Under de tre första kvartalen 2009 byggdes nära 15 000 färre bostäder jämfört med samma period 2006. Nyproduktionen har inte varit så låg sedan 1999. Prognoser för kommande år är fortsatt dystra.

Att detta beror på den förda allianspolitiken råder knappast något tvivel om. Inte minst har regeringens förda politik under den ekonomiska krisen uppvisat stora brister. Det låga bostadsbyggandet innebär förlorade jobb. I dag står nära 10 000 byggnadsarbetare arbetslösa. Det innebär även att bostadsbristen förvärras. Barnfamiljer med behov av större bostad tvingas tränga ihop sig i alltför små lägenheter. Ungdomar tvingas till otrygga andra- och tredjehandsboenden. Bristen på bostäder riskerar att bli ett allvarligt hinder för Sveriges möjligheter att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. 

Därtill hör att stora delar av det befintliga bostadsbeståndet står inför omfattande renoveringsbehov. Detta gäller särskilt stora bostadsområden som tillkom under miljonprogrammen. Renoveringsbehovet ska ses som en möjlighet. Det är nu tillfälle ges att genomföra de nödvändiga energi- och klimatinvesteringar som krävs för att Sverige ska får ett modernt och attraktivt bostadsbestånd. Det är därför mycket beklagligt att konstatera att ombyggnadstakten för lägenheter i flerbostadshus under de senaste åren näst intill avstannat. En kraftfull regeringspolitik för att möta detta lyser dock med sin frånvaro. I stället väljer regeringen att helt undanta hyresrätten från möjlighet till ROT-avdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kraftigt öka bostadsbyggandet och därmed möta både jobbkris och bostadsbrist?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nödvändig upprustning och viktiga energi- och klimatinvesteringar genomförs i det befintliga flerbostadshusbeståndet, inte minst i miljonprogrammen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-07 Anmäld: 2009-12-07 Besvarad: 2009-12-15
Debatt (13 anföranden)