Insatser för att utveckla sociala företag

Interpellation 2013/14:7 av Högman, Berit (S)

av Högman, Berit (S)

den 19 september

Interpellation

2013/14:7 Insatser för att utveckla sociala företag

av Berit Högman (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I februari 2011 gav regeringen ett uppdrag till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar att kartlägga arbetsintegrerande sociala företags användning och behov av statligt finansieringsstöd. I uppdraget har även ingått att pröva möjligheterna att utveckla statistiken om dessa företag.

I december 2011 lade myndigheten fram sin rapport.

Av rapporten framgår att sociala företag är en heterogen företagsgrupp (liksom alla andra företagsgrupper).

Dessa företag har dock inte ekonomisk tillväxt som främsta drivkraft utan målet med verksamheten handlar snarare om sociala ambitioner. Företagen gör därmed en samhällsnytta.

Jämfört med företagen i landet totalt är en större andel av dessa företag verksamma inom tjänstesektorn.

Rapporten betonar att de undersökningar de gjort har befintliga företag som underlag. Det finns alltså inga siffror som visar hur många idéer som inte blivit företag på grund av brister i finansieringen.

Rapporten konstaterar vidare att dessa företag svarar genom sin verksamhet på stor samhällsnytta. Enligt vissa beräkningar kan samhällsvinsten uppgå till uppemot 1 miljon kronor per anställd och år.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar lämnar ett antal förslag som skulle kunna leda till fler företag och fler människor i arbete.

Min fråga till näringsminister Annie Lööv blir därför:

Vilka initiativ har regeringen och näringsministern tagit med anledning av rapporten de beställt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-19 Anmäld: 2013-09-26 Svar fördröjt anmält: 2013-09-27 Besvarad: 2013-11-12
Debatt (9 anföranden)