Inre gränskontroller

Interpellation 2013/14:349 av Karlsson, Sara (S)

av Karlsson, Sara (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:349 Inre gränskontroller

av Sara Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

För drygt ett år sedan fick polisen och regeringen utstå hård kritik efter att det uppmärksammats hur gränspolis utfört inre gränskontroller i Stockholms tunnelbana med metoder som måste betecknas som rasprofilering, vilket är olagligt. Insatserna fokuserade till tunnelbanan var en följd av arbetet med REVA (rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) och det krav som regeringen via regleringsbrev ställt på rikspolismyndigheten att ”väsentligt öka antalet verkställda utvisningar”.

Kritikstormen gjorde att gränspolisen beslutade att avbryta gränskontrollerna just i tunnelbanan, men i övrigt har arbetet fortsatt som planerat. Antalet inre gränskontroller har ökat stadigt sedan 2007, då Rikspolisstyrelsen bestämde att detta inte enbart var en fråga för gränspolisen utan skulle bli en naturlig del av arbetet bland uniformerade poliser. Regeringen har via REVA samt kravet på ökat antal verkställanden styrt polisen att i sitt arbete prioritera inre gränskontroller.

I februari gav Arena Idé ut rapporten Skyldig tills motsatsen bevisats? En granskning av polisens inre gränskontroller, skriven av journalisten Peter Leander. Rapporten visar tydligt hur arbetet med inre gränskontroller, och framför allt hur dessa ska dokumenteras, skiljer sig åt mellan landets polismyndigheter. Många kontroller dokumenteras över huvud taget inte. Således vet vi inte i vilken omfattning inre gränskontroller görs runt om i landet samt grunderna för dessa. Detta innebär en betydande rättsosäkerhet och ger ingen chans för enskilda att i efterhand pröva skäligheten i polisens åtgärder.

Jag vill med anledning av detta ställa följande frågor till justitieministern:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att säkerställa att polisen följer lagstiftningen i arbetet med inre gränskontroller?

Avser ministern att vidta några åtgärder för att stärka rättssäkerheten i samband med inre gränskontroller?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Besvarad: 2014-03-25 Sista svarsdatum: 2014-03-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)