inrättande av en djurskyddsmyndighet

Interpellation 1999/2000:336 av Olsson, Karin (s)

av Olsson, Karin (s)

den 4 april

Interpellation 1999/2000:336

av Karin Olsson (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om inrättande av en djurskyddsmyndighet

Sverige har världens strängaste djurskyddslag. Det är utmärkt @ även om den självklart kan göras strängare. Men ansvaret för djurskyddsfrågorna är i dag fördelat på flera myndigheter.

Jordbruksverket är den centrala djurskyddsmyndigheten, med bl.a. det samordnande ansvaret för tillsynen enligt djurskyddslagen. Centrala försöksdjursnämnden har ansvar för de flesta försöksdjursfrågorna. Livsmedelsverket ansvarar för vissa slaktfrågor och Naturvårdsverket har ansvar för jakten.

Som jag ser det innebär denna uppdelning av djurskyddet ett problem. Flera statliga utredningar har också visat på detta. Det väcker naturligtvis idén om att samla alla djurskyddsfrågor under ett och samma tak, dvs. att inrätta ett statens djurskyddsverk. Jag tycker att detta är en mycket bra idé och jag och Marianne Carlström har i en motion till riksdagen föreslagit att detta bör utredas snarast.

Det finns flera områden inom djurskyddet som jag anser skulle gynnas av att en djurskyddsmyndighet existerar. Ett sådant område är den djurförsöksetiska prövningen. En undersökning har visat stora brister inom de djurförsöksetiska nämnderna. Nämnderna godkänner nästan undantagslöst alla ansökningar om att få utföra djurförsök. De avslag som görs, görs i stort sett uteslutande av formella skäl @ sällan eller aldrig av etiska skäl!

Tillsynen av djurskyddet är en annan fråga som brådskande behöver en tillfredsställande lösning. Här har de lokala tillsynsmyndigheterna pekat på att den centrala myndigheten inte tagit fram vare sig kompetens- eller målbeskrivningar i tillräcklig omfattning. Samtidigt vet vi att det brister med tillsynen av djurskyddet på flera håll i landet. Resultatet är att oacceptabelt många djur får lida i onödan.

När Naturvårdsverket inrättades på 1960-talet var det en logisk konsekvens vid en tidpunkt då miljöfrågorna alltmer hamnade i fokus. Genom att låta frågorna bli ett eget kompetensområde ville man både markera frågornas dignitet och skapa en effektiv spjutspetsmyndighet. I dag är det djurskyddsfrågorna som alltmer hamnar i fokus. Fler och fler @ särskilt många unga @ engagerar sig i arbetet för ett stärkt djurskydd.

Jag anser att djurskyddsfrågan bör få en högre status i den allmänna diskussionen och därmed också höjd status som en viktig samhällsfråga.

Jag vill därför fråga om jordbruksminister Margareta Winberg är beredd att inrätta en djurskyddsmyndighet. Enligt min uppfattning ska en dylik myndighet ha ansvar för alla djurskyddsfrågor och kunna fungera som en spjutspetsmyndighet. Därmed skulle arbetet med djurskyddsfrågorna få en nödvändig förstärkning.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2000-04-05 Anmäld: 2000-04-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.