Innovationsperspektivet i offentlig upphandling

Interpellation 2013/14:177 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 27 november

Interpellation

2013/14:177 Innovationsperspektivet i offentlig upphandling

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Behovet av att använda den offentliga upphandlingen som ett verktyg för att driva på nya lösningar på stora samhällsutmaningar har på senare år blivit allt tydligare. Innovationsupphandling kan också, vilket historien visat, stärka svenska företags konkurrenskraft.

Allt fler länder riktar ett allt större fokus på innovationsupphandling och skapar nu olika former av stödstrukturer för att underlätta för upphandlande aktörerna att forma sina beställningar på ett sätt att de främjar innovativa varor, produkter och tjänster. Upphandlingsutredningen samt många remissinstanser har också förordat en kraftsamling av statens upphandlingsstöd i syfte att stimulera innovationsupphandling.

I budgetpropositionen konstaterar regeringen att det genomförs relativt få innovationsupphandlingar i Sverige. Regeringen föreslår nu att den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling, ska samlas i Konkurrensverket. Förslaget innebär att Vinnova förlorar sin roll att främja innovationsupphandling i Sverige.

Regeringens förslag innebär också att Konkurrensverket ska koncentrera sina resurser på regelverk och rättspraxis, effektiv upphandling och utvärdering av leverantörernas prestationer. Att arbeta med att utveckla och främja svensk innovationsupphandling förefaller därmed inte bli en prioriterad uppgift för myndigheten. Det finns därmed en uppenbar risk för att stödet till innovationsupphandling försvagas med regeringens förslag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsministern följande:

Hur avser ministern att säkerställa innovationsperspektivet i det nya statliga upphandlingsstödet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-27 Anmäld: 2013-11-27 Svar fördröjt anmält: 2013-12-11 Besvarad: 2014-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)