Införskaffande av krigsmateriel från Israel

Interpellation 2006/07:204 av Kaplan, Mehmet (mp)

av Kaplan, Mehmet (mp)

den 22 december

Interpellation

2006/07:204 Införskaffande av krigsmateriel från Israel

av Mehmet Kaplan (mp)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Sverige har i dag ett omfattande vapensamarbete med Israel trots att landet begår ständiga brott mot folkrätten. Under de senaste fem åren har Försvarets materielverk upphandlat bland annat mörkersiktsutrustning (så kallade night vision goggles) för minst 140 miljoner kronor och ECM-system (störsändare) för minst 50 miljoner kronor.

Israels militärmakt brukar ett omfattande och oproportionerligt våld mot den palestinska civilbefolkningen. Under kriget i Libanon sommaren 2006 slogs också fast att Israel även här utövat ett oproportionerligt våld mot den libanesiska civilbefolkningen, exempelvis genom en omfattande användning av klusterbomber mot civila mål.

Israel vägrar även att signera de internationella avtalen mot spridning av kärnvapen vilket underminerar det internationella arbetet att hindra vidare spridning av kärnvapen.

Folkrätten är i dag ett av de viktigaste juridiska redskapen för att skydda civilbefolkningen i konflikter, samtidigt som trenden i de konflikter som just nu pågår i världen är att civilbefolkningen alltid drabbas hårdast.

Genèvekonventionen stipulerar i sin första paragraf att alla stater ska verka för respekten för konventionerna, även när det gäller andra stater.

Militärt samarbete med stater som uppenbarligen bryter mot folkrätten är därför uppenbart olämpligt och underminerar folkrättens trovärdighet.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att avbryta militärt samarbete med stater som bryter mot folkrätten, inklusive Israel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-22 Anmäld: 2006-12-22 Besvarad: 2007-01-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)