Införande av kvotplikten

Interpellation 2013/14:439 av Mats Pertoft (MP)

av Mats Pertoft (MP)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Torsdagen den 10 april informerades riksdag, näringsliv, medier och Sverige om att kvotplikten för biobränsle inte kommer att införas den 1 maj 2014 som planerat och beslutat av riksdagen. Beskedet kommer 20 dagar innan införandet var planerat. Jag förutsätter att näringslivet/Svenskt biobränsle har genomfört stora förändringar för att möta de nya bestämmelserna, bestämmelser som nu skjuts på en obestämd framtid.

Kvotplikten har flera problematiska inslag, till exempel bristande klimatnytta under de första åren som riskerar att slå ut svensk klimatbättre produktion. Men politiken måste respektera näringslivets behov av långsiktiga beslut och införandeperioder. Det som nu skett, att 20 dagar före ikraftträdandet på obestämd tid avblåsa ett stort skifte inom svensk biobränsleproduktion, saknar motstycke.

Det är klart att det för att energiskatteändringarna ska kunna träda i kraft krävs ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. Och det är klart att på grund av att Sverige inte hade fått något statsstödsgodkännande från kommissionen när riksdagen beslutade om regeringens förslag i november 2013 överlämnade riksdagen åt regeringen att bestämma tidpunkten för ikraftträdandet av både kvotplikten och energiskatteändringarna.

Trots detta behövs långsiktig framförhållning för näringslivet. Jag ställer därför följande fråga till finansministern:

När kommer kvotplikten att införas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-04-14 Överlämnad: 2014-04-16 Sista svarsdatum: 2014-05-12 Besvarad: 2014-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)