Införande av ett alterneringsår

Interpellation 2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M)

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att öka antalet arbetade timmar i ekonomin för att klara framtidens välfärd och pensioner. När internationell konkurrens hårdnar blir jobbskapande reformer extra viktiga.

I det läget väljer regeringen att i stället utreda införandet av ett så kallat alterneringsår, där människor ska få betalt för att inte jobba. Detta trots att det redan i dag lönar sig för dåligt att arbeta. I stället för att prioritera fler jobb vill man att fler ska dela på de jobb som finns. Metoden har prövats tidigare, under namnet friår, och utvärderingar har visat att resultaten varit dåliga. IFAU har exempelvis framhållit att friåret riskerar att leda till lägre sysselsättning.

I en situation där det redan i dag råder kompetensbrist inom flera områden tycks återlanseringen av friåret än mer märklig. De arbetslösa som nu har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har i liten utsträckning den kompetens som krävs för att gå in och jobba i sjukvården, i skolan eller som poliser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Hur anser ministern att ett alterneringsår skulle kunna bidra till att minska den kompetensbrist som finns på svensk arbetsmarknad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-02 Överlämnad: 2017-06-05 Anmäld: 2017-06-07 Sista svarsdatum: 2017-06-26 Svarsdatum: 2017-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)